به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات دسامبر ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۳۰ ژانویه تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۷ است.‏

زندگی‌نامه

‏«برای همه گونه افراد،‏ همه چیز شدم»‏

وظایف گوناگونی که دنتون هاپکینسون از جوانی به آن مشغول شد به درک عمق محبت یَهُوَه انجامید که چگونه او همه گونه مردم را به آغوش خود می‌پذیرد

آزادی خود را مدیون لطف خدایید

از تأمّل بر این که چگونه یَهُوَه ما را از گناه آزاد کرده است فایدهٔ بسیار می‌بریم.‏

تفکر بر طبق روح به حیات و آرامش می‌انجامد

رومیان باب هشت پندهایی فراهم می‌کند که به شما یاری می‌رساند پاداشی را که یَهُوَه وعده داده است،‏ نصیب خود سازید.‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا شماره‌های اخیر مجلّهٔ برج دیده‌بانی را مطالعه کرده‌اید؟‏ کدام یک از پرسش‌هایی را که بر مبنای کتاب مقدّس تهیه شده است می‌توانید پاسخ دهید؟‏

تمام نگرانی‌های خود را به یَهُوَه بسپارید

گاهی خادمان خدا دچار نگرانی و اضطراب می‌شوند.‏ چهار روش عملی می‌تواند به شما کمک کند تا از «آرامش خدا» برخوردار شوید.‏

یَهُوَه به جویندگان خود پاداش می‌دهد

امید به پاداش از چه جهت به ما فایده می‌رساند؟‏ یَهُوَه خدا چگونه در گذشته خادمانش را برکت داده است؟‏ امروزه چگونه آنان را برکت می‌دهد؟‏

ملایمت،‏ خصوصیتی که از حکمت برمی‌خیزد

حفظ آرامی زمانی که با ما نامنصفانه رفتار می‌شود آسان نیست،‏ اما کتاب مقدّس مسیحیان را ترغیب می‌کند خویی ملایم داشته باشند.‏ چگونه می‌توانید این خصوصیت الٰهی را در خود پرورش دهید؟‏

فهرست موضوعی مقالات برج دیده‌بانی ۲۰۱۶

فهرست موضوعی از مقالات چاپ شده در برج دیده‌بانی عمومی و مطالعه‌ای.‏