به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  اوت ۲۰۱۶

آیا به اهمیت آموزش به دیگران واقفید؟‏

آیا به اهمیت آموزش به دیگران واقفید؟‏

‏«من شما را آموزش نیکو می‌دهم.‏»—‏امثال ۴:‏۲‏.‏

سرودهای:‏ ۹۳،‏ ۹۶

۱،‏ ۲.‏ چرا باید دیگران را برای انجام مسئولیت‌هایی در خدمت به یَهُوَه آموزش دهیم؟‏

اعلام خبر خوش پادشاهی خدا وظیفهٔ عمدهٔ عیسی بود.‏ با این همه او برای تعلیم به دیگران وقت می‌گذاشت تا از آنان شبانان و معلّمان کلام خدا بسازد.‏ (‏مت ۱۰:‏۵-‏۷‏)‏ با این که فیلیپُس به عنوان مبشّر بسیار مشغول بود،‏ اما بی‌گمان به چهار دخترش یاری رساند تا بتوانند حقیقت کلام خدا را به نحوی مؤثر به دیگران اعلام کنند.‏ (‏اعما ۲۱:‏۸،‏ ۹‏)‏ آموزش به دیگران امروزه تا چه حد اهمیت دارد؟‏

۲ در سراسر دنیا شمار آنانی که پذیرای خبر خوش هستند رو به افزایش است.‏ برای آنانی که هنوز تعمید نگرفته‌اند،‏ اهمیت درک مطالعهٔ شخصی کتاب مقدّس ضروری است.‏ همچنین آنان باید برای موعظهٔ خبر خوش و رساندن تعالیم کتاب مقدّس به دیگران آموزش ببینند.‏ در عین حال لازم است که برادران بکوشند و صلاحیت یابند تا به عنوان خادم یا پیر در جماعت خدمت کنند.‏ مسیحیان باتجربه می‌توانند از طریق «آموزشِ نیکو» در جهت پیشرفت روحانی به دیگران یاری رسانند.‏—‏امث ۴:‏۲‏.‏

 برای کسب قدرت و حکمت از کلام خدا به نوایمانان یاری رسانید

۳،‏ ۴.‏ الف)‏ گفتهٔ پولُس رسول در مورد مطالعهٔ کلام خدا چه ارتباطی با موعظه‌ای پربار دارد؟‏ ب)‏ پیش از این که شاگردمان را به مطالعهٔ شخصی کتاب مقدّس تشویق کنیم،‏ خود باید چه کنیم؟‏

۳ مطالعهٔ شخصی کتاب مقدّس تا چه حد اهمیت دارد؟‏ پاسخ این پرسش را می‌توان از گفتهٔ پولُس رسول به مسیحیان کولُسی یافت.‏ او نوشت:‏ «از دعا کردن برای شما باز نایستاده‌ایم.‏ ما همواره از خدا درخواست می‌کنیم که با دادن حکمت کامل و قدرت درک امور روحانی،‏ شما را با شناختی دقیق از خواست خود پر سازد.‏ بدین سان رفتاری شایستهٔ یَهُوَه خواهید داشت تا او را کاملاً خشنود ساخته،‏ در هر کار نیکو ثمر آورید و شناخت دقیق شما از خدا،‏ بیشتر شود.‏» (‏کول ۱:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ با چنین شناخت دقیقی مسیحیان کولُسی می‌توانستند «رفتاری شایستهٔ یَهُوَه» داشته و «او را کاملاً خشنود» سازند.‏ به این ترتیب قادر بودند همچنان «در هر کار نیکو ثمر» آورند،‏ به خصوص در موعظهٔ خبر خوش.‏ پرستندهٔ یَهُوَه خدا برای انجام خدمتی مؤثر باید مطالعهٔ کتاب مقدّس را عادت خود سازد.‏ ما باید به کسانی که با آنان کتاب مقدّس را مطالعه می‌کنیم یاری رسانیم تا به اهمیت این امر پی ببرند.‏

۴ پیش از یاری رساندن به دیگران برای بهره‌گیری از مطالعهٔ شخصی کتاب مقدّس،‏ ما خود باید از ارزش آن اطمینان داشته باشیم.‏ در واقع خود باید مطالعهٔ کتاب مقدّس را عادت خود ساخته باشیم.‏ از خود بپرسید:‏ ‹زمانی که مخاطب من در موعظه نظراتی را بیان می‌کند که خلاف تعالیم کتاب مقدّس است یا پرسش‌های دشوار مطرح می‌کند،‏ آیا می‌توانم پاسخی بر مبنای کتاب مقدّس به او بدهم؟‏ آیا بر شرح‌حال عیسی،‏ پولُس و دیگران که چگونه در خدمت موعظه پشتکار نشان می‌دادند،‏ تعمّق می‌کنم تا درس‌هایی بیاموزم و آنان را در خدمت موعظه سرمشق قرار دهم؟‏› تمامی ما نیاز به شناخت کلام خدا و پندهای آن داریم.‏ صحبت با دیگران در مورد این که تا چه حد از مطالعهٔ کتاب مقدّس فایده برده‌ایم،‏ می‌تواند آنان را نیز بر آن دارد که در مطالعهٔ کتاب مقدّس کوشا باشند و از آن بهره برند.‏

۵.‏ برای این که کسی مطالعهٔ شخصی کتاب مقدّس را عادت خود سازد،‏ چه پیشنهادی دارید؟‏

۵ از خود بپرسید،‏ ‹چگونه می‌توانم شاگردم را تشویق کنم که مرتباً شخصاً کتاب مقدّس را مطالعه کند؟‏› ابتدا می‌توانید به او نشان دهید که چگونه خود را پیش از مطالعه با شما آماده کند.‏ می‌توانید به او پیشنهاد کنید که بخشی از ضمیمه‌ها در کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس را بخواند و آیات ارجاعی آن را در کتاب مقدّس دنبال کند.‏ به او کمک کنید که با هدفِ پاسخ دادن در جلساتِ جماعت،‏ خود را برای این جلسات آماده کند.‏ او را تشویق کنید که تمامی شماره‌های مجلّهٔ برج دیده‌بانی را بخواند.‏ به او نشان دهید که برای یافتن پاسخ‌هایش در مورد کتاب مقدّس از کتابخانهٔ نشریات برج‌دیده‌بانی یا کتابخانهٔ آنلاین نشریات شاهدان یَهُوَه بهره گیرد.‏ با چنین کمک‌هایی به احتمال قوی مطالعهٔ شخصی کلام خدا برای او لذّت‌بخش خواهد شد.‏

۶.‏ الف)‏ چگونه می‌توانید علاقه به کتاب مقدّس را در دل شاگردتان بنشانید؟‏ ب)‏ شاگردی که به کلام خدا علاقه‌مند شود به احتمال قوی چه خواهد کرد؟‏

 ۶ مسلّم است که ما نباید برای خواندن و مطالعهٔ کتاب مقدّس به کسی فشار آوریم.‏ بلکه باید با بهره‌گیری از ابزارهایی که سازمان یَهُوَه برایمان تدارک دیده است،‏ او را بر آن داریم که علاقه‌اش را به کلام خدا قوی‌تر سازد.‏ با گذشت زمان،‏ شاگردی که مشتاق حقیقت است،‏ احتمالاً احساسی همچون مزمورنویس خواهد داشت که چنین سرود:‏ «مرا نیکوست که به خدا نزدیک باشم.‏ خداوندگارْ یهوه را پناه خود ساخته‌ام.‏» (‏مز ۷۳:‏۲۸‏)‏ شخصی این‌چنین جدّی و قدردان،‏ از روح خدا برخوردار خواهد شد.‏

موعظه و شیوهٔ تعلیم را به نوایمانان آموزش دهید

۷.‏ چگونه عیسی اعلام‌کنندگان خبر خوش را آموزش داد؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۷ در مَتّی ۱۰ فرامینی که عیسی در رابطه با موعظه به ۱۲ رسولش داد،‏ ذکر شده است.‏ عیسی به موضوعاتی کلّی اشاره نکرد بلکه نکاتی مشخص بیان کرد.‏ ‏[۱]‏ تعالیم عیسی،‏ رسولان را قادر می‌ساخت به شیوه‌ای مؤثر موعظه کنند.‏ سپس آنان به موعظه رفتند.‏ با مشاهدهٔ نمونه و شیوهٔ عمل عیسی آنان نیز خیلی زود معلّمانی قابل برای تعلیم حقایق کلام خدا شدند.‏ (‏مت ۱۱:‏۱‏)‏ ما می‌توانیم شاگردمان را به گونه‌ای تعلیم دهیم تا مبشّری قابل شود و خبر خوش را به شیوه‌ای مؤثر موعظه کند.‏ در اینجا دو طریق آموزش را که می‌تواند مفید باشد،‏ بررسی می‌کنیم.‏

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ عیسی در موعظه هنگام گفتگو با اشخاص چگونه عمل می‌کرد؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم به مبشّران جدید یاری کنیم که همچون عیسی با مردم گفتگو کنند؟‏

۸ گفتگو با مردم.‏ عیسی اغلب جداگانه با اشخاص در مورد پادشاهی خدا صحبت کرد.‏ برای نمونه،‏ او با زنی در کنار چاه یعقوب نزدیک شهر سوخار گفتگویی گرم و پربار داشت.‏ (‏یو ۴:‏۵-‏۳۰‏)‏ او همچنین با مَتّای لاوی که خراجگیر بود صحبت کرد.‏ در گزارش انجیل‌ها به محتوای گفتگوی آنان اشارهٔ چندانی نشده است،‏ اما مَتّی دعوت عیسی را برای پیروی از او پذیرفت.‏ در ضیافتی در خانهٔ مَتّی او و بقیه پای صحبت عیسی نشستند.‏—‏مت ۹:‏۹؛‏ لو ۵:‏۲۷-‏۳۹‏.‏

۹ نمونهٔ دیگر نَتَنائیل است،‏ او دیدی منفی نسبت به مردم ناصره داشت،‏ اما عیسی با او با مهربانی صحبت کرد و در پی آن نَتَنائیل بر آن شد که طرز فکرش را تغییر دهد.‏ او تصمیم گرفت بیشتر به تعالیم عیسی مردی که از ناصره بود،‏ گوش بسپارد.‏ (‏یو ۱:‏۴۶-‏۵۱‏)‏ پس بجاست به آنان که به تازگی مبشّر شده‌اند،‏ آموزش دهیم که دوستانه و به‌آرامی با مردم گفتگو کنند.‏ ‏[۲]‏ از سوی دیگر برای کسانی که به این طریق آموزش می‌گیرند شادی‌بخش است وقتی می‌بینند افرادی که پذیرای حقیقت هستند به توجهی که به آنان نشان داده می‌شود و کلمات محبت‌آمیز واکنش مثبت نشان می‌دهند.‏

۱۰-‏۱۲.‏ الف)‏ چگونه عیسی بر علاقهٔ آنانی که به خبر خوش واکنش مثبت نشان دادند،‏ افزود؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم به مبشّران جدید کمک کنیم که به عنوان معلّمان حقایق کلام خدا در این کار مهارت یابند؟‏

۱۰ اشتیاق ایجاد کردن.‏ عیسی برای خدمت موعظه زمانی محدود داشت.‏ با این همه،‏ برای این که بر علاقه‌ای که مردم به خبر خوش نشان داده بودند بیفزاید،‏ وقت صرف کرد.‏ برای نمونه،‏ از یک قایق به عنوان سکوی سخنرانی استفاده کرد و به مردم تعلیم داد.‏ همچنین به صورتی خارق‌العاده باعث شد که پِطرُس ماهی‌های فراوانی صید کند و به او چنین گفت:‏ «از این پس انسان‌ها را صید خواهی کرد.‏» این اعمال و گفته‌های عیسی چه نتیجه‌ای داشت؟‏ پِطرُس و همراهانش «قایق‌ها را به ساحل بازگرداندند،‏ همه چیز را رها کردند و در پی او روانه شدند.‏»—‏لو ۵:‏۱-‏۱۱‏.‏

۱۱ نیقودیموس یکی از اعضای سَنهِدرین به تعالیم عیسی علاقه‌مند شد.‏ او خواهان آموزش بیشتر از عیسی بود،‏ اما نمی‌خواست در ملأعام با او صحبت کند،‏ چون از حرف مردم می‌ترسید.‏ عیسی انعطاف‌پذیر بود و در وقت گذاشتن برای دیگران سخاوتمند.‏ او دور از چشم مردم شبانه با نیقودیموس  دیدار کرد.‏ (‏یو ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ از این گزارش‌ها چه درسی می‌گیریم؟‏ عیسی برای تقویت ایمان افراد برای آنان وقت می‌گذاشت.‏ آیا ما نیز نباید در بازدید از مردم و مطالعهٔ کتاب مقدّس با آنان کوشا باشیم؟‏

۱۲ به احتمال قوی اگر در خدمت موعظه با مبشّران جدید همکاری کنیم آنان می‌توانند مهارت‌های خود را به عنوان معلّمان کلام خدا افزایش دهند.‏ می‌توانیم به آنان یاری کنیم حتی افرادی را که علاقهٔ اندکی نشان داده‌اند،‏ از نظر دور ندارند.‏ می‌توانیم به همراه آنان بازدیدهایمان را انجام دهیم یا هنگام مطالعهٔ کتاب مقدّس با کسی،‏ آنان را نیز دعوت کنیم.‏ بی‌شک چنین آموزش و تشویقی،‏ مبشّرانی را که تجربهٔ اندکی دارند برمی‌انگیزد تا علاقهٔ دیگران را به کلام خدا جلب کنند و به تنهایی با دیگران کتاب مقدّس را مطالعه کنند.‏ آنان می‌آموزند که زود دست از تلاش نکشند بلکه صبور باشند و در خدمت موعظه پشتکار نشان دهند.‏—‏غلا ۵:‏۲۲‏؛‏ کادر «پیگیری ضروری است» ملاحظه شود.‏

آموزش به نوایمانان در خدمت به هم‌ایمانان

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ نظرتان در مورد نمونهٔ افراد ازخودگذشته‌ای که در کتاب مقدّس از آنان نام برده شده است،‏ چیست؟‏ ب)‏ به چه طرق عملی‌ای می‌توان راه محبت کردن به برادران و خواهران را به مبشّران جدید و جوانان نشان داد؟‏

۱۳ گزارش‌های کتاب مقدّس افتخار ابراز «محبت برادرانه» و خدمت به یکدیگر را که ما از آن برخورداریم،‏ برجسته می‌کند.‏ ‏(‏۱پِطرُس ۱:‏۲۲؛‏ لوقا ۲۲:‏۲۴-‏۲۷ خوانده شود.‏)‏ پسر خدا همه چیز از جمله زندگی‌اش را برای خدمت به دیگران داد.‏ (‏مت ۲۰:‏۲۸‏)‏ دورکاس،‏ «زنی بسیار نیکوکار بود و صدقهٔ فراوان می‌داد.‏» (‏اعما ۹:‏۳۶،‏ ۳۹‏)‏ مریم،‏ خواهری در روم،‏ برای اعضای جماعت «زحمت بسیار» می‌کشید.‏ (‏روم ۱۶:‏۶‏)‏ ما چگونه می‌توانیم به نوایمانان کمک کنیم که اهمیت کمک به برادران و خواهران را درک کنند؟‏

به نوایمانان آموزش دهید که محبتشان را به هم‌ایمانانشان ابراز کنند (‏بندهای ۱۳،‏ ۱۴ ملاحظه شود)‏

۱۴ مسیحیان باتجربه می‌توانند به همراه نوایمانان به ملاقات افراد بیمار یا سالمند بروند.‏ همچنین اگر مناسب باشد،‏ والدین می‌توانند در چنین ملاقات‌هایی فرزندانشان را همراه خود ببرند.‏ پیران جماعت می‌توانند به کمک دیگران از محل زندگی عزیزان سالخوردهٔ جماعت نگهداری کنند و از تغذیهٔ آنان اطمینان حاصل کنند.‏ به این ترتیب جوانان و آنان که به تازگی به جمع ما پیوسته‌اند نیکویی به دیگران را می‌آموزند.‏ یکی از پیران جماعت،‏ در موعظه به هم‌ایمانانی که در منطقه‌ای روستایی زندگی می‌کردند،‏ سر می‌زد تا از احوال آنان جویا شود.‏ به این ترتیب برادر جوانی که اغلب او را همراهی می‌کرد،‏ آموخت که تمامی اعضای جماعت باید محبت و علاقهٔ دیگران را به خود حس کنند.‏—‏روم ۱۲:‏۱۰‏.‏

۱۵.‏ چرا اهمیت دارد که پیران به پیشرفت برادران در جماعت توجه نشان دهند؟‏

۱۵ از آنجا که یَهُوَه خدا از مردان برای تعلیم در جماعت استفاده می‌کند،‏ پیشرفت در توانایی قدرت بیان و سخنرانی برای برادران بسیار اهمیت دارد.‏ آیا شما پیران می‌توانید هنگامی که خادم جماعت گفتارش را تمرین می‌کند به آن گوش دهید؟‏ با کمک شما او مهارت لازم را در آموزش کلام خدا کسب می‌کند.‏—‏نح ۸:‏۸‏.‏ ‏[۳]‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ الف)‏ پولُس رسول چگونه به پیشرفت تیموتائوس علاقه نشان داد؟‏ ب)‏ پیران جماعت چگونه می‌توانند به شیوه‌ای مؤثر برای آیندهٔ جماعت شبانانی آموزش دهند؟‏

۱۶ در جماعت مسیحی نیاز مبرم به شبانان است و آنان که در آینده این خدمت را انجام می‌دهند،‏ نیاز به آموزش مداوم دارند.‏ پولُس رسول به نکات کلّی در مورد این که چگونه آموزش می‌تواند صورت گیرد اشاره کرد و به تیموتائوس گفت:‏ «پس تو ای فرزندم،‏ پیوسته زیر سایهٔ لطفی که در راه مسیحْ عیسی عطا می‌شود،‏ قوّت بگیر و آنچه را از من شنیده‌ای و بسیاری بر درستی آن شهادت داده‌اند،‏ به اشخاص وفادار بسپار تا آنان نیز صلاحیت لازم را برای تعلیم دادن به دیگران به دست آورند.‏» (‏۲تیمو ۲:‏۱،‏ ۲‏)‏ تیموتائوس با خدمت در کنار پولُس رسول که سنی از او  گذشته بود،‏ آموزش دید.‏ سپس تیموتائوس شیوه‌های او را در خدمت موعظه و دیگر جنبه‌های خدمت مقدّس به کار بست.‏—‏۲تیمو ۳:‏۱۰-‏۱۲‏.‏

۱۷ پولُس رسول برای آموزش تیموتائوس وقت گذاشت.‏ آن مرد جوان پولُس را در فعالیت‌هایش همراهی می‌کرد.‏ (‏اعما ۱۶:‏۱-‏۵‏)‏ پیران جماعت می‌توانند نمونهٔ پولُس را سرمشق قرار دهند و اگر مناسب باشد خادمی از جماعت را همراه خود به دیدار شبانی ببرند.‏ به این ترتیب،‏ پیران جماعت این فرصت را برای این برادران فراهم می‌سازند که شاهد تعلیم،‏ ایمان،‏ بردباری و محبتی باشند که سرپرستان مسیحی باید از خود نشان دهند.‏ ثمرهٔ این کار،‏ برادرانی آموزش‌دیده است که در آینده صلاحیت شبانی از «گلهٔ خدا» را خواهند داشت.‏—‏۱پطر ۵:‏۲‏.‏

اهمیت آموزش به دیگران

۱۸.‏ چرا باید آموزش دیگران در خدمت به یَهُوَه برایمان اهمیت داشته باشد؟‏

۱۸ از آنجا که نیاز به خدمت در جماعت و فرصت‌هایی برای موعظه همچنان رو به افزایش است،‏ اهمیت آموزش نیز بیشتر شده است.‏ شیوه‌ای که عیسی و پولُس در آموزش به کار بستند،‏ همچنان معتبر و قابل اجراست.‏ این خواست یَهُوَه خداست که خادمانش امروزه برای خدمت به او آموزش بگیرند.‏ یَهُوَه خدا این افتخار را به ما داده است که به آنان که تجربهٔ کمتری دارند،‏ یاری رسانیم تا توانایی خود را در انجام فعالیت‌های ضروری در جماعت افزایش دهند.‏ با توجه به این که از یک سو شرایط دنیا همچنان رو به وخامت است و از سوی دیگر فرصت‌هایی برای موعظه همچنان رو به افزایش،‏ این آموزش اهمیت و همچنین ضرورت خاصّی یافته است.‏

۱۹.‏ چرا می‌توانید اطمینان داشته باشید که زحمات شما در آموزش به دیگران برای خدمت به یَهُوَه نتیجه خواهد داد؟‏

۱۹ بی‌شک آموزش به دیگران کاری پرزحمت است و باید برای آن وقت گذاشت.‏ اما یَهُوَه خدا و پسر عزیز او از ما پشتیبانی می‌کنند و حکمت لازم را به ما می‌بخشند.‏ وقتی شاهد هستیم که چگونه آنانی که آموزش می‌گیرند،‏ همچنان ‹سخت زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند› مایهٔ شادی ماست.‏ (‏۱تیمو ۴:‏۱۰‏)‏ باشد که ما خود نیز همچنان در خدمت مقدّس به یَهُوَه از نظر روحانی پیشرفت کنیم.‏

^ ‏[۱] ‏(‏بند ۷)‏ از جمله نکاتی که عیسی بیان کرد،‏ چنین است:‏ ۱)‏ پیام درست را موعظه کنید.‏ ۲)‏ به آنچه خدا برایتان مهیا می‌سازد قانع باشید.‏ ۳)‏ با مخاطبتان بحث نکنید.‏ ۴)‏ اگر با مخالفت روبرو شدید به خدا توکل کنید.‏ ۵)‏ تسلیم ترس نشوید.‏

^ ‏[۲] ‏(‏بند ۹)‏ در کتاب «از آموزش مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک فایده ببرید» انگلیسی،‏ صفحات ۶۲-‏۶۴ پیشنهادهایی در مورد گفتگو با مردم در خدمت موعظه آمده است.‏

^ ‏[۳] ‏(‏بند ۱۵)‏ در کتاب «از آموزش مدرسهٔ خدمت تئوکراتیک فایده ببرید» انگلیسی،‏ صفحات ۵۲-‏۶۱ به نکاتی اشاره شده است که توجه به آن‌ها برای ایراد سخنرانی عمومی به شیوه‌ای مؤثر ضروری است.‏