ابلیس چه کسی یا چه چیزی است؟‏

آیا به نظر شما ابلیس .‏ .‏ .‏

  • موجودی روحی است؟‏

  • نمادی از شرارت در وجود انسان‌هاست؟‏

  • موجودی تخیّلی و غیرواقعی است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

ابلیس با عیسی صحبت کرد و او را «وسوسه کرد.‏» (‏مَتّی ۴:‏۱-‏۴‏)‏ بنابراین ابلیس نه موجودی تخیّلی است و نه نمادی از شرارت در وجود انسان‌ها.‏ او یک موجود روحی شریر است.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • ابلیس در ابتدا فرشته‌ای مقدّس بود،‏ اما «او .‏ .‏ .‏ در حقیقت استوار نماند.‏» (‏یوحنا ۸:‏۴۴‏)‏ او دروغ گفت و علیه خدا سرکشی کرد.‏

  • بعضی از فرشتگان دیگر نیز در این سرکشی به شیطان ابلیس پیوستند.‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۹‏.‏

  • ابلیس هویت خود را از انسان‌های بسیاری پنهان کرده است.‏—‏۲قُرِنتیان ۴:‏۴‏.‏

آیا ابلیس بر انسان‌ها تسلّط دارد؟‏

برخی از مردم معتقدند که تسلّط ابلیس بر انسان‌ها دروغی بیش نیست،‏ در حالی که برخی دیگر از آن وحشت دارند.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«تمام دنیا زیر سلطهٔ آن شریر است.‏» (‏۱یوحنا ۵:‏۱۹‏)‏ ابلیس تأثیر زیادی بر روی بشر دارد،‏ اما نمی‌تواند همهٔ انسان‌ها را تحت کنترل خود درآورد.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • ابلیس با مکر و فریب روی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد.‏—‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۱۴‏.‏

  • گاهی اوقات ارواح شریر می‌توانند انسان‌ها را تحت کنترل خود درآورند.‏—‏مَتّی ۱۲:‏۲۲‏.‏

  • با کمک خدا می‌توانید «در برابر ابلیس بایستید.‏»—‏یعقوب ۴:‏۷‏.‏