به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

آیا می‌توان با حقیقت دربارهٔ خدا آشنا شد؟‏

چرا خدا می‌خواهد که ما با حقیقت آشنا شویم؟‏ یوحنا ۱۷:‏۳ خوانده شود.‏

خدا با انسان‌ها ارتباط برقرار کرده است.‏ او از طریق روح‌القدس یا نیروی فعال خود،‏ افکارش را در فکر نویسندگان کتاب مقدّس قرار داده است.‏ (‏۲پِطرُس ۱:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ به همین دلیل می‌توانیم با مطالعهٔ کتاب مقدّس حقیقت را دربارهٔ خدا بیاموزیم.‏‏—‏یوحنا ۱۷:‏۱۷؛‏ ۲تیموتائوس ۳:‏۱۶ خوانده شود.‏

خدا در کتاب مقدّس حقایق زیادی را دربارهٔ خود و مقاصدش آشکار می‌کند.‏ برای مثال این که چرا انسان‌ها را آفریده است،‏ در آینده برای انسان‌ها چه خواهد کرد و از ما انتظار دارد چه مسیری را در زندگی پیش گیریم.‏ (‏اعمال ۱۷:‏۲۴-‏۲۷‏)‏ یَهُوَه خدا می‌خواهد که ما با حقیقت دربارهٔ او آشنا شویم.‏‏—‏۱تیموتائوس ۲:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏

چرا خدا تشنگان حقیقت را می‌پذیرد؟‏

یَهُوَه خدای حقیقت است.‏ او عیسی مسیح را فرستاد تا حقیقت را به انسان‌ها تعلیم دهد.‏ به همین دلیل کسانی که تشنهٔ حقیقت هستند به سمت عیسی جذب می‌شوند.‏ (‏یوحنا ۱۸:‏۳۷‏)‏ خدا در پی چنین پرستندگانی است.‏‏—‏یوحنا ۴:‏۲۳،‏ ۲۴ خوانده شود.‏

شیطان ابلیس با ترویج تعالیم کاذب دربارهٔ خدا،‏ انسان‌های بسیاری را از شناخت او بازداشته است.‏ (‏۲قُرِنتیان ۴:‏۳،‏ ۴‏)‏ کسانی که علاقه‌ای به حقیقت ندارند به چنین تعالیم کاذبی روی می‌آورند.‏ (‏رومیان ۱:‏۲۵‏)‏ از طرفی دیگر میلیون‌ها انسان پاک‌دل از طریق مطالعهٔ کتاب مقدّس با حقیقت دربارهٔ خدا آشنا می‌شوند.‏‏—‏اعمال ۱۷:‏۱۱ خوانده شود.‏