مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

پاسخ به پرسش‌هایی از کتاب مقدّس

آیا می‌توان با حقیقت دربارهٔ خدا آشنا شد؟‏

خدا با انسان‌ها ارتباط برقرار کرده است.‏ او از طریق روح‌القدس یا نیروی فعال خود،‏ افکارش را در فکر نویسندگان کتاب مقدّس قرار داده است.‏ (‏۲پِطرُس ۱:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ به همین دلیل می‌توانیم با مطالعهٔ کتاب مقدّس حقیقت را دربارهٔ خدا بیاموزیم.‏‏—‏یوحنا ۱۷:‏۱۷؛‏ ۲تیموتائوس ۳:‏۱۶ خوانده شود.‏

خدا در کتاب مقدّس حقایق زیادی را دربارهٔ خود و مقاصدش آشکار می‌کند.‏ برای مثال این که چرا انسان‌ها را آفریده است،‏ در آینده برای انسان‌ها چه خواهد کرد و از ما انتظار دارد چه مسیری را در زندگی پیش گیریم.‏ (‏اعمال ۱۷:‏۲۴-‏۲۷‏)‏ یَهُوَه خدا می‌خواهد که ما با حقیقت دربارهٔ او آشنا شویم.‏‏—‏۱تیموتائوس ۲:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏

چرا خدا تشنگان حقیقت را می‌پذیرد؟‏

یَهُوَه خدای حقیقت است.‏ او عیسی مسیح را فرستاد تا حقیقت را به انسان‌ها تعلیم دهد.‏ به همین دلیل کسانی که تشنهٔ حقیقت هستند به سمت عیسی جذب می‌شوند.‏ (‏یوحنا ۱۸:‏۳۷‏)‏ خدا در پی چنین پرستندگانی است.‏‏—‏یوحنا ۴:‏۲۳،‏ ۲۴ خوانده شود.‏

شیطان ابلیس با ترویج تعالیم کاذب دربارهٔ خدا،‏ انسان‌های بسیاری را از شناخت او بازداشته است.‏ (‏۲قُرِنتیان ۴:‏۳،‏ ۴‏)‏ کسانی که علاقه‌ای به حقیقت ندارند به چنین تعالیم کاذبی روی می‌آورند.‏ (‏رومیان ۱:‏۲۵‏)‏ از طرفی دیگر میلیون‌ها انسان پاک‌دل از طریق مطالعهٔ کتاب مقدّس با حقیقت دربارهٔ خدا آشنا می‌شوند.‏‏—‏اعمال ۱۷:‏۱۱ خوانده شود.‏