به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئیه ۲۰۱۶

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

در حِزْقیال باب ۳۷ وصل شدن دو عصا به یکدیگر به چه مفهوم است؟‏

پیامی که یَهُوَه به حِزْقیال داد این وعدهٔ امیدبخش را در بر داشت که قوم اسرائیل پس از بازگشت به سرزمین موعود دوباره متحد خواهند شد.‏ این پیام همچنین به ما می‌گوید که قوم خدا در زمان آخر متحد خواهند بود.‏

یَهُوَه به پیامبر خود حِزْقیال گفت که سخنش را بر روی دو عصا بنویسد.‏ او باید بر روی یکی از عصاها اینچنین می‌نوشت:‏ «برای یهودا و اسرائیلیانِ متحد با او!‏» و بر روی عصای دیگر نیز می‌نوشت:‏ «برای یوسف،‏ عصای اِفرایِم،‏ و تمامی خاندان اسرائیل که با او متحدند!‏» حِزْقیال باید آن دو عصا را به هم وصل می‌کرد و از آن‌ها «یک عصا» می‌ساخت.‏—‏حز ۳۷:‏۱۵-‏۱۷‏.‏

 ‏«اِفرایِم» مظهر چه بود؟‏ یَرُبْعام،‏ اولین پادشاه از پادشاهی ده طایفهٔ شمالی از قبیله یا طایفهٔ اِفرایِم بود.‏ (‏تث ۳۳:‏۱۳،‏ ۱۷؛‏ ۱پاد ۱۱:‏۲۶‏)‏ این طایفه از نسل اِفرایِم،‏ پسر یوسف بود.‏ (‏اعد ۱:‏۳۲،‏ ۳۳‏)‏ یعقوب،‏ یوسف پسرش را به‌ویژه برکت داده بود.‏ از این رو بجا بود عصایی که مظهر پادشاهی ده طایفهٔ شمالی بود،‏ «عصای اِفرایِم» خوانده شود.‏ زمانی که حِزْقیال پیشگویی‌ای که در مورد دو عصاست می‌نوشت،‏ مدت‌ها از اسارت ده طایفهٔ پادشاهی شمالی اسرائیل به دست آشوریان می‌گذشت که در سال ۷۴۰ ق.‏م.‏ روی داد.‏ (‏۲پاد ۱۷:‏۶‏)‏ از این رو بسیاری از این اسرائیلیان در آن زمان در سراسر قلمرو امپراتوری بابِل پراکنده شده بودند،‏ امپراتوری‌ای که جانشین امپراتوری آشور شده بود.‏

در سال۶۰۷ ق.‏م.‏ دو طایفهٔ پادشاهی جنوبی و شاید هر که از پادشاهی ده طایفهٔ شمالی باقی مانده بود،‏ به بابِل به اسارت برده شد.‏ پادشاهان دو طایفهٔ پادشاهی جنوبی از نسل یهودا بودند.‏ کاهنان نیز در یهودا زندگی می‌کردند،‏ چون در معبد اورشلیم خدمت می‌کردند.‏ (‏۲توا ۱۱:‏۱۳،‏ ۱۴؛‏ ۳۴:‏۳۰‏)‏ پس قاعدتاً عصای دیگر که «برای یهودا» بود،‏ مظهر دو طایفهٔ پادشاهی جنوبی است.‏

چه زمانی این دو عصای مجازی به یکدیگر وصل شد؟‏ این واقعه زمانی روی داد که اسرائیلیان برای بازسازی معبد در سال ۵۳۷ ق.‏م.‏ به اورشلیم بازگشتند.‏ در آن زمان نمایندگانی از پادشاهی ده طایفه و نمایندگانی از پادشاهی دو طایفه از اسارت به اورشلیم بازگشتند.‏ به این ترتیب فاصله میان پسران اسرائیل از میان رفت.‏ (‏حز ۳۷:‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏ بار دیگر،‏ اسرائیلیان یَهُوَه خدا را یک‌پارچه و متحد پرستش می‌کردند.‏ اِشَعْیا و اِرْمیای نبی نیز این آشتی و اتحاد را پیشگویی کرده بودند.‏—‏اشع ۱۱:‏۱۲،‏ ۱۳؛‏ ار ۳۱:‏۱،‏ ۶،‏ ۳۱‏.‏

این پیشگویی چه حقیقت مهمی را در مورد پرستش پاک آشکار می‌کند؟‏ این که یَهُوَه پرستندگانش را متحد می‌سازد.‏ (‏حز ۳۷:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ آیا این وعده که قوم خدا متحد می‌شوند،‏ در زمان ما نیز به تحقق رسیده است؟‏ بله.‏ با وجود تلاش‌های شیطان در جهت تفرقه انداختن میان قوم خدا،‏ تحقق این پیشگویی در سال ۱۹۱۹ آغاز شد،‏ زمانی که قوم خدا دوباره به تدریج سازماندهی و متحد شدند.‏

در آن زمان اکثر آنان امید داشتند که به عنوان کاهن و پادشاه در آسمان در کنار عیسی خدمت کنند.‏ (‏مکا ۲۰:‏۶‏)‏ به صورت مجازی،‏ عصای یهودا مظهر آنان بود.‏ از سوی دیگر،‏ با گذشت زمان شمار آنانی که امید داشتند تا ابد بر زمین زندگی کنند،‏ افزایش یافت.‏ (‏زکر ۸:‏۲۳‏)‏ عصای یوسف مظهر این گروه بود.‏ آنان به گروه اول ملحق شدند که امید داشتند در آسمان زندگی کنند.‏

اکنون این دو گروه به طور متحد و به عنوان قوم یَهُوَه خدا تحت پادشاهی عیسی مسیح خدمت می‌کنند؛‏ پادشاهی که در پیشگویی حِزْقیال به صورت نبوی «خادم من داوود» خوانده شده است.‏ (‏حز ۳۷:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ عیسی در دعا از خدا خواست که پیروانش «همه یک باشند» و چنین افزود:‏ «همان گونه که ای پدر،‏ تو در اتحاد با من هستی و من در اتحاد با تو.‏»‏ * (‏یو ۱۷:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ عیسی همچنین پیشگویی کرد که گلهٔ کوچک پیروان مسح‌شده و گوسفندان دیگر او «یک گله» را تشکیل خواهند داد.‏ همهٔ آنان تحت مراقبت «یک شبان» خواهند بود.‏ (‏یو ۱۰:‏۱۶‏)‏ به‌راستی که این گفتهٔ عیسی اتحاد امروزی قوم خدا را به‌خوبی توصیف می‌کند،‏ اتحاد کل قوم خدا را قطع‌نظر از این که امید داشته باشند در آسمان زندگی کنند یا بر زمین.‏

^ بند 6 عیسی مَثَل‌هایی آورد که بخشی از نشانهٔ روزهای آخر است.‏ جالب توجه است که او ابتدا با مَثَلی به «غلام امین و دانا» اشاره کرد؛‏ گروهی کوچک از برادران مسح‌شده که هدایت قوم را به عهده دارند.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏)‏ سپس مَثَل‌هایی دیگر آورد که مخاطب اصلی آن کسانی است که امید آسمانی دارند.‏ (‏مت ۲۵:‏۱-‏۳۰‏)‏ در آخر،‏ به آنانی اشاره کرد که امید دارند بر زمین زندگی کنند و از برادران مسیح حمایت می‌کنند.‏ (‏مت ۲۵:‏۳۱-‏۴۶‏)‏ مشابهاً تحقق امروزی پیشگویی حِزْقیال ابتدا در اشاره به آنانی است که امید آسمانی دارند.‏ پادشاهی ده طایفه اغلب،‏ آنان را که امید زندگی بر زمین دارند،‏ به تصویر نمی‌کشد.‏ با این همه اتحادی که در این پیشگویی برجسته شده است،‏ اتحادی را در ذهن تداعی می‌کند که امروزه میان دو گروه،‏ آنان که امید دارند بر زمین زندگی کنند و آنان که امید دارند در آسمان زندگی کنند،‏ وجود دارد.‏