مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

موضوع برگزیده

موضوع برگزیده

نظر شما چیست؟‏

آیا فرشتگان وجود دارند؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏

‏«ای فرشتگان خداوند،‏ او را متبارک خوانید،‏ ای زورآورانی که کلام او را به جا می‌آورید و فرمانبردار اویید.‏»‏‏—‏مزمور ۱۰۳:‏۲۰‏.‏

این مجلّه نشان می‌دهد که کتاب مقدّس دربارهٔ فرشتگان و تأثیر آنان بر زندگی ما چه می‌گوید.‏