مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

موضوع برگزیده

موضوع برگزیده

نظر شما چیست؟‏

آیا خواست خداست که انسان‌ها بمیرند؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‏«خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود.‏»‏‏—‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏

در این مجلّه دیدگاه کتاب مقدّس در مورد زندگی و مرگ انسان توضیح داده می‌شود.‏