آیا ما در «روزهای آخر» زندگی می‌کنیم؟‏

نظر شما چیست؟‏

  • بله

  • خیر

  • شاید

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«در روزهای آخر،‏ زمان‌هایی سخت فرا خواهد رسید.‏» (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱‏)‏ پیشگویی‌های کتاب مقدّس و وقایع دنیای امروز نشان می‌دهند که ما در «روزهای آخر» به سر می‌بریم.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

چه آینده‌ای در انتظار بشر است؟‏

برخی از مردم معتقدند که .‏ .‏ .‏ در پایان روزهای آخر،‏ کرهٔ زمین و تمام ساکنان آن از بین خواهند رفت؛‏ اما برخی دیگر معتقدند که وضعیت دنیا بهبود خواهد یافت.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«پارسایان زمین را به میراث خواهند برد و تا به ابد در آن سکونت خواهند کرد.‏»—‏مزمور ۳۷:‏۲۹‏.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • روزهای آخر با نابودی شرارت به پایان خواهد رسید.‏—‏۱یوحنا ۲:‏۱۷‏.‏

  • کرهٔ زمین به بهشت تبدیل خواهد شد.‏—‏اِشَعْیا ۳۵:‏۱،‏ ۶‏.‏