دختر بچه‌ای به دودی که از دودکش یک کارخانه بیرون می‌آمد و ابری را در آسمان تشکیل می‌داد نگاه می‌کرد.‏ او فکر می‌کرد که هدف آن کارخانه تولید ابر در آسمان است!‏ این نتیجه‌گیری اشتباه شاید به نظر جالب باشد؛‏ اما درک اشتباه از مسائل مهم‌تر،‏ می‌تواند بر زندگی‌مان تأثیر بگذارد.‏ برای مثال،‏ اگر دستورالعمل مصرف یک دارو را اشتباه متوجه شویم،‏ عواقب خطرناکی برایمان خواهد داشت.‏

داشتن درکی نادرست از مسائل روحانی به مراتب جدّی‌تر است.‏ برای مثال،‏ در قرن اول برخی از مردم تعالیم عیسی را به درستی درک نکردند.‏ (‏یوحنا ۶:‏۴۸-‏۶۸‏)‏ آنان بجای این که به دنبال اطلاعات بیشتری بروند،‏ تعالیم عیسی را کاملاً رد کردند و افتخار این که شاگرد او باشند را از دست دادند.‏

آیا شما از کتاب مقدّس به عنوان راهنمای زندگی خود استفاده می‌کنید؟‏ در این صورت کارتان قابل تحسین است.‏ با این حال،‏ این احتمال وجود دارد که برخی از آیات کتاب مقدّس به شکلی نادرست برداشت شود.‏ در زیر به بررسی سه نمونه می‌پردازیم.‏

  • در کتاب مقدّس آمده است:‏ «از خدا بترس.‏» (‏جامعه ۱۲:‏۱۳‏)‏ برخی از مردم با خواندن این آیه تصوّر می‌کنند که باید از خدا وحشت داشته باشند.‏ اما خدا از پرستندگانش چنین انتظاری ندارد.‏ او در این باره می‌گوید:‏ «پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم،‏ و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم.‏ تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد.‏» (‏اِشَعْیا ۴۱:‏۱۰‏)‏ در واقع،‏ ترس از خدا،‏ ترسی توأم با احترام است که ما را از ناخوشنود ساختن او بازمی‌دارد.‏

  • آیا زمین در آتش سوخته خواهد شد؟‏

    برخی از مردم نیز تصوّر می‌کنند که خدا زمان مرگ انسان‌ها را مشخص کرده است.‏ آنان برداشتی نادرست از آنچه در کتاب مقدّس آمده است دارند که می‌گوید:‏ «برای هر چیز زمانی است .‏ .‏ .‏،‏ وقتی است برای زاده شدن و وقتی برای مردن.‏» (‏جامعه ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ در واقع این آیات به روند زندگی انسان‌ها اشاره می‌کند که با مرگ پایان می‌پذیرد.‏ همچنین کلام خدا به ما می‌آموزد که طول عمرمان تا حدّی به تصمیماتی که در زندگی می‌گیریم بستگی دارد.‏ کتاب مقدّس در این باره می‌گوید:‏ «ترس خداوند بر روزهای عمر می‌افزاید.‏» (‏امثال ۱۰:‏۲۷؛‏ مزمور ۹۰:‏۱۰؛‏ اِشَعْیا ۵۵:‏۳‏)‏ احترام قائل شدن برای یَهُوَه خدا و کلامش ما را بر آن می‌دارد که از اعمال مضری همچون مستی و روابط نامشروع جنسی دوری کنیم.‏—‏۱قُرِنتیان ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

  • همچنین در کتاب مقدّس آمده است که آسمان‌ها و زمین «برای آتش نگاه داشته شده است.‏» (‏۲پِطرُس ۳:‏۷‏)‏ برخی از مردم این آیه را به طور تحت‌اللفظی درک می‌کنند و تصوّر می‌کنند که خدا قصد نابودی زمین را دارد.‏ اما خدا وعده داده است که زمین را نابود نخواهد کرد.‏ او ‹اساس زمین را بر پایه‌های آن استوار ساخته است که تا ابد جنبش نخورد.‏› (‏مزمور ۱۰۴:‏۵؛‏ اِشَعْیا ۴۵:‏۱۸‏)‏ بنابراین زمین محفوظ خواهد ماند.‏ اما نظام فاسد و شریر این دنیا برای همیشه نابود خواهد شد؛‏ گویی در آتش سوخته شده است.‏ واژهٔ آسمان نیز اگر به طور تحت‌اللفظی در کتاب مقدّس به کار رفته باشد به آسمان،‏ منظومهٔ شمسی و یا محل سکونت خدا اشاره دارد که هیچ یک از آن‌ها هنگام نابودی این نظام فاسد از بین نخواهد رفت.‏ بنابراین آسمان نیز در این آیه مفهومی مجازی دارد.‏

چرا گاهی اوقات پیام کتاب مقدّس اشتباه درک می‌شود؟‏

همان طور که در نمونه‌های بالا دیدیم،‏ گاهی اوقات مردم از آنچه در کتاب مقدّس می‌خوانند برداشتی نادرست دارند.‏ اما شاید با خود بگویید:‏ ‹اگر خدا حکمتی والا دارد و از دانشی بی‌کران برخوردار است،‏ چرا کلامش را به شکلی واضح و روشن به ما نداده است که برای همهٔ مردم قابل فهم باشد؟‏› در زیر سه دلیل را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهد چرا بسیاری از مردم درکی نادرست از کتاب مقدّس دارند.‏

  1.    کتاب مقدّس طوری نوشته شده است که انسان‌های فروتن و آنانی که تمایل به یادگیری دارند بتوانند آن را درک کنند.‏ عیسی مسیح به یَهُوَه خدا گفت:‏ «ای پدر،‏ خداوند آسمان و زمین،‏ تو را نزد همگان می‌ستایم که این امور را از خردمندان و اندیشمندان مخفی داشته‌ای و بر کودکان آشکار ساخته‌ای.‏» (‏لوقا ۱۰:‏۲۱‏)‏ نحوهٔ نگارش کتاب مقدّس طوری است که تنها انسان‌های فروتن آن را درک می‌کنند.‏ انسان‌های مغرور و متکبّر که خود را ‹خردمند و اندیشمند› می‌دانند اغلب درک نادرستی از کتاب مقدّس دارند.‏ اما آنانی که همچون «کودکان» با فروتنی آمادهٔ یادگیری هستند،‏ آن را بهتر درک می‌کنند.‏ به راستی که خدا کلامش را به نحوی فوق‌العاده نگاشته است!‏

  2.  کتاب مقدّس تنها برای آنانی قابل فهم است که برای درک آن از خدا کمک بخواهند.‏ عیسی تأکید کرد که مردم برای درک کامل تعالیم او به کمک نیاز دارند.‏ منظور عیسی چه نوع کمکی بود؟‏ او گفت:‏ «آن یاور،‏ یعنی روح‌القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد،‏ همه چیز را به شما خواهد آموخت.‏» (‏یوحنا ۱۴:‏۲۶‏)‏ بنابراین،‏ خدا روح‌القدس یا همان نیروی فعالش را در اختیار انسان‌ها می‌گذارد تا بتوانند کلام او را درک کنند.‏ او روح‌القدسش را به آنانی که از او کمک نمی‌خواهند نمی‌دهد؛‏ به همین دلیل،‏ کتاب مقدّس اغلب برای چنین افرادی قابل درک نیست.‏ همچنین،‏ روح‌القدس خدا مسیحیان باتجربه را بر آن می‌دارد تا به دیگران در درک کتاب مقدّس یاری رسانند.‏—‏اعمال ۸:‏۲۶-‏۳۵‏.‏

  3.  برای درک برخی از بخش‌های کتاب مقدّس زمانی خاص تعیین شده است.‏ برای مثال،‏ به دانیال نبی الهام شد تا پیامی را برای آیندگان به قلم آورد.‏ فرشتهٔ خدا به او گفت:‏ «ای دانیال،‏ این کلام را پنهان دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن.‏» بسیاری از انسان‌ها طی قرن‌ها نوشته‌های دانیال را در کتاب مقدّس می‌خواندند،‏ اما آن‌ها را به درستی درک نمی‌کردند.‏ حتی دانیال نیز آنچه را که خود نوشته بود به طور کامل درک نکرد.‏ او با فروتنی چنین گفت:‏ «من شنیدم اما درک نکردم.‏» نوشته‌های دانیال تنها در زمانی که خدا تعیین کرده بود برای مردم قابل درک شد.‏ فرشتهٔ خدا چنین ادامه داد:‏ «ای دانیال،‏ اکنون برو،‏ زیرا که این کلام تا زمان آخر پنهان گشته و مهر شده است.‏» حال،‏ چه کسانی پیام خدا را درک خواهند کرد؟‏ «هیچ‌یک از شریران در نخواهند یافت؛‏ اما خردمندان در خواهند یافت.‏» (‏دانیال ۱۲:‏۴،‏ ۸-‏۱۰‏)‏ به این شکل،‏ خدا مفهوم برخی از بخش‌های کتاب مقدّس را تنها در زمان‌هایی که تعیین کرده است آشکار می‌سازد.‏

آیا این موضوع بر درک شاهدان یَهُوَه از کتاب مقدّس نیز تأثیر دارد؟‏ بلی.‏ با این حال،‏ وقتی یَهُوَه پیام کتاب مقدّس را در زمان‌های تعیین‌شده روشن‌تر می‌سازد،‏ آنان طرز فکر خود را با آن هماهنگ می‌کنند.‏ شاهدان یَهُوَه به این شکل،‏ رسولان عیسی را سرمشق قرار می‌دهند که با فروتنی طرز فکر خود را با گفته‌های عیسی هماهنگ می‌ساختند.‏—‏اعمال ۱:‏۶،‏ ۷‏.‏

برداشت یک دختر بچه در مورد این که ابرها چطور به وجود می‌آیند،‏ تنها اشتباهی جزئی است.‏ اما درک نادرست از تعالیم کتاب مقدّس موضوعی بسیار جدّی است و بر زندگی‌مان تأثیر می‌گذارد.‏ پیام کتاب مقدّس مهم‌تر و عمیق‌تر از آن است که بتوان تنها با خواندن کتاب مقدّس آن را درک کرد.‏ بنابراین برای درک آنچه می‌خوانید از دیگران کمک بگیرید؛‏ از کسانی که با فروتنی کتاب مقدّس را مطالعه می‌کنند و برای درک آن به روح‌القدس خدا تکیه می‌کنند و کسانی که اطمینان دارند ما در دوران آخر این دنیا زندگی می‌کنیم،‏ یعنی زمانی که خدا می‌خواهد پیام کتاب مقدّس را بیش از پیش درک کنیم.‏ شما را تشویق می‌کنیم که با شاهدان یَهُوَه صحبت کنید یا نشریات آنان را که با دقت بسیار تحقیق و جمع‌آوری شده است در وب‌سایت www.jw.org/fa بخوانید.‏ کتاب مقدّس وعده داده است که «اگر بصیرت را فراخوانی .‏ .‏ .‏ به شناخت خدا دست خواهی یافت.‏»—‏امثال ۲:‏۳-‏۵‏.‏