سفر اسرائیلیان در بیابان به پایان رسیده بود و سرزمین موعود در پیش رویشان قرار داشت.‏ آیا اسرائیلیان تحت رهبری یوشَع از یَهُوَه بی‌چون و چرا اطاعت می‌کردند و شاهد تحقق وعده‌هایش می‌شدند؟‏ توجه کنید که این گزارش چگونه اعتمادتان را بر تحقق کلام خدا در روزگار ما تقویت می‌بخشد.‏