به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ویدیوهای معرفی کتب کتاب مقدّس

معرفی کتاب مَرقُس

معرفی کتاب مَرقُس

نگاهی به گزارشی زنده و پویا از خدمت عیسی در کتاب مَرقُس.‏