به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

معرفی کتاب امثال

معرفی کتاب امثال

نگاه کلّی به کتاب امثال از کتاب مقدّس که نشان می‌دهد توکل به حکمت الٰهی از توکل به حکمت بشری برتر است.‏