نگاه کلّی به کتاب امثال از کتاب مقدّس که نشان می‌دهد توکل به حکمت الٰهی از توکل به حکمت بشری برتر است.‏