نگاهی مختصر به غزل غزل‌های سلیمان،‏ کتابی در وصف عشق و وفاداری واقعی.‏