یک متخصص رباتیک به نام مَسیمو تیسْتارِلی در زمینهٔ بینایی کامپیوتر تجربیات فراوانی دارد.‏ او نظریهٔ تکامل را زیر سؤال می‌برد؛‏ زیرا برای علم ارزش بسیار قائل است.‏