به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت اول

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت اول

شما بر چه مبنایی یقین دارید که خدا عیسی را سَرور و مسیح ساخته است؟‏ با تماشای این فیلم به شواهد موجود توجه کنید.‏