به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت

به مرور زمان،‏ ممکن است دچار شک و تردید شده ایمانتان ضعیف شود.‏ با تماشای این فیلم،‏ ایمانتان را به این که عیسی مسیح موعود و پادشاه حکومت خداست،‏ تقویت کنید.‏

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت اول

شما بر چه مبنایی یقین دارید که خدا عیسی را سَرور و مسیح ساخته است؟‏

به‌یقین خدا او را سَرور و مسیح ساخت—‏قسمت دوم

ببینید که شما چگونه می‌توانید ایمانی قوی به عیسی داشته باشید.‏