بیش از ۱۰۰ سال است که شاهدان یهوه برای اعلام بشارت سازماندهی شده‌اند.‏ پیام آنان به صدها زبان و در بیش از ۲۰۰ سرزمین موعظه می‌شود.‏ چرا این فعالیت ضروری است؟‏ چگونه آنان این پیام را به مردم در سراسر دنیا می‌رسانند؟‏ این فیلم به این سؤالات پاسخ می‌دهد و فعالیت جهانی شاهدان یهوه را از نزدیک نشان می‌دهد.‏