به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

زن لوط را به خاطر آورید

زن لوط را به خاطر آورید—‏قسمت ۲

زن لوط را به خاطر آورید—‏قسمت ۲

عواقب خدمت به دو ارباب