به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

زن لوط را به خاطر آورید

زن لوط را به خاطر آورید—‏قسمت ۱

زن لوط را به خاطر آورید—‏قسمت ۱

فشار اطرافیان برای رسیدن به موفقیت