مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

برای مسیحیانی که تحت آزار و اذیتند،‏ دعا کنید

برای مسیحیانی که تحت آزار و اذیتند،‏ دعا کنید

در کتاب مقدّس پیشگویی شده است که شیطان به ما آزار و اذیت خواهد رساند تا مانع خدمتمان شود.‏ (‏یو ۱۵:‏۲۰؛‏ مک‍ ۱۲:‏۱۷‏)‏ ما چگونه می‌توانیم به هم‌ایمانان خود که در سرزمین‌های دیگر تحت آزار و اذیتند،‏ کمک کنیم؟‏ می‌توانیم برای آنان دعا کنیم.‏ «دعای شخص درستکار پرقدرت و مؤثر است.‏»—‏یع‍ ۵:‏۱۶‏.‏

در مورد چه می‌توانیم دعا کنیم؟‏ می‌توانیم از یَهُوَه بخواهیم که به برادران و خواهرانمان کمک کند تا شجاع باشند و ترس به دل راه ندهند.‏ (‏اش‍ ۴۱:‏۱۰-‏۱۳‏)‏ ما همچنین می‌توانیم دعا کنیم تا حکومت‌ها با کار موعظه مخالفت نکنند «تا بتوانیم همواره از زندگی‌ای آرام و آسوده برخوردار باشیم.‏»—‏۱تی‍ ۲:‏۱،‏ ۲‏.‏

زمانی که پولُس و پِطرُس تحت آزار و اذیت بودند،‏ مسیحیان قرن اول در دعاهایشان از آنان نام بردند.‏ (‏اع‍ ۱۲:‏۵؛‏ رو ۱۵:‏۳۰،‏ ۳۱‏)‏ حتی اگر نام آنانی را که آزار و اذیت می‌بینند ندانیم،‏ باز هم می‌توانیم در دعاهایمان به جماعت،‏ کشور یا منطقهٔ آنان اشاره کنیم.‏

بنویسید که برای مسیحیان چه سرزمین‌هایی می‌خواهید دعا کنید.‏