اعلام خبر خوش در غَنا

جزوهٔ کار و آموزش ژانویه ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای عرضهٔ برج دیده‌بانی و توضیح این که کتاب مقدّس دربارهٔ نشانه‌های روزهای آخر چه تعلیم می‌دهد.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ یکی از نشریات را به روش خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه به فکر قوم خود است

یَهُوَه همچون میزبانی گشاده‌دست از ما با انواع غذای روحانی پذیرایی می‌کند.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

‏«پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد کرد»‏

عیسای پادشاه،‏ پیرانی تعیین می‌کند تا از گله مراقبت کنند.‏ آنان گله را از لحاظ روحانی هدایت می‌کنند و به آنان نیروی تازه می‌بخشند.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

ایمان حِزْقیا برای او برکت به همراه داشت

آشوریان سعی کردند اسرائیلیان را وادار کنند تا بدون جنگ تسلیم شوند،‏ اما یَهُوَه برای دفاع از اورشلیم فرشتهٔ خود را فرستاد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

ای یَهُوَه،‏ بر تو توکّل دارم

بسیار مهم است که اعتمادمان را به یَهُوَه هم در موقعیت‌های مساعد و هم در موقعیت‌های نامساعد نشان دهیم.‏ حِزْقیا چگونه نشان داد که به یَهُوَه اعتماد دارد؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه به ضعیفان و خستگان نیرو می‌بخشد

پرواز عقاب به نحوی زیبا نشان می‌دهد که ما نیز می‌توانیم با قدرت و نیروی یَهُوَه همچنان او را بپرستیم.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

برای مسیحیانی که تحت آزار و اذیتند،‏ دعا کنید

ما چگونه می‌توانیم برای کمک به هم‌ایمانان خود که تحت آزار و اذیتند،‏ دعا کنیم؟‏

خدای پیشگویی،‏ اشعیا،‏ پیشگویی،‏ بابل،‏ کورش،‏ رود فرات

یَهُوَه،‏ خدای پیشگویی‌های حقیقی

حدود ۲۰۰ سال پیش از فتح بابل،‏ یَهُوَه از طریق اِشَعْیا آنچه را که در آینده اتفاق می‌افتاد با جزئیات پیشگویی کرد.‏