‏«خوار و مردود نزد آدمیان،‏ .‏ .‏ .‏ ما او را از جانب خدا مضروب،‏ و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم.‏»‏

۵۳:‏۳-‏۵

  • عیسی خوار و تحقیر شد و او را متهم به کفرگویی کردند.‏ برخی بر این باور بودند که خدا عیسی را مجازات کرد،‏ گویی او را به بیماری انزجارآوری مبتلا ساخت

‏«اما خواست خداوند این بود که او را لِه کرده .‏ .‏ .‏ و ارادهٔ خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید.‏»‏

۵۳:‏۱۰

  • یَهُوَه بی‌شک از دیدن این که پسرش عیسی کشته می‌شد،‏ رنج کشید،‏ اما از دیدن وفاداری او به وجد آمد.‏ عیسی با وفادار ماندن تا پای مرگ،‏ جوابی قطعی به ادعای شیطان در مورد وفاداری انسان‌ها داد و برکاتی را نصیب توبه‌کاران کرد.‏ بدین شکل،‏ «ارادهٔ خداوند» به انجام رسید.‏