به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

موعظهٔ خانه‌به‌خانه در ایتالیا

جزوهٔ کار و آموزش ژوئیه ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای عرضهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی و برای توضیح این که کتاب مقدّس دربارهٔ علّت رنج و عذاب چه تعلیم می‌دهد.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ خود را برای موعظه آماده کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

آیا دل گوشتین دارید؟‏

دل ما در انتخاب تفریح یا لباس چه نقشی ایفا می‌کند؟‏ داشتن «دل گوشتین» به چه معناست؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

آیا به قول خود وفا می‌کنید؟‏

صِدِقیای پادشاه به کدام سوگند خود وفا نکرد؟‏ ما از آن چه می‌آموزیم؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

وقتی یَهُوَه گناهی را می‌بخشد،‏ آیا آن را فراموش می‌کند؟‏

نمونه‌های داوود،‏ مَنَسی و پِطرُس چه درسی در مورد بخشش یَهُوَه به ما می‌آموزند؟‏ چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه گناهان ما را می‌بخشد؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

آیا خود را می‌بخشی؟‏

گاه با وجود این که یَهُوَه گناهان گذشتهٔ ما را بخشیده است،‏ به‌آسانی نمی‌توانیم خود را ببخشیم.‏ چه چیزی می‌تواند به ما کمک کند؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

حکمرانی به کسی تعلّق دارد که حق اوست

در تحقق پیشگویی حِزْقیال،‏ حق حکمرانی قانوناً به عیسی تعلّق داشت.‏ این پیشگویی،‏ چه چیز را در مورد یَهُوَه خدا به ما چه می‌آموزد؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

حفظ ادب و نزاکت در موعظهٔ خانه‌به‌خانه

حین موعظهٔ خانه‌به‌خانه،‏ برخی از مردم از پشت پنجره ما را نظاره می‌کنند یا از پشت در به گفتگوی ما گوش می‌دهند.‏ چگونه می‌توانیم ادب و نزاکت را در موعظهٔ خانه‌به‌خانه رعایت کنیم؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

پیشگویی علیه صور بر اعتمادمان به کلام یَهُوَه می‌افزاید

کتاب حِزْقیال نابودی صور را با جزئیات پیشگویی کرد.‏