به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

تا چه حد به وعده‌های یَهُوَه ایمان دارید؟‏

تا چه حد به وعده‌های یَهُوَه ایمان دارید؟‏

یوشَع و سلیمان گفتند که تک‌تک وعده‌های یَهُوَه به انجام رسیده است.‏ (‏یوش‍ ۲۳:‏۱۴؛‏ ۱پا ۸:‏۵۶‏)‏ ما می‌توانیم بر اساس گفته‌های این دو شاهد معتبر،‏ ایمان خود را بنا کنیم.‏—‏۲قر ۱۳:‏۱؛‏ تی‍ ۱:‏۲‏.‏

یَهُوَه چگونه به وعده‌های خود در روزگار یوشَع عمل کرد؟‏ فیلم یک حرف هم به زمین نیفتاد را به همراه خانوادهٔ خود تماشا کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏ ۱)‏ چگونه می‌توان ایمان راحاب را که در اعمال او آشکار بود،‏ سرمشق قرار داد؟‏ (‏عب‍ ۱۱:‏۳۱؛‏ یع‍ ۲:‏۲۴-‏۲۶‏)‏ ۲)‏ وقتی عَخان عمداً از قانون خدا نافرمانی کرد چه نتیجهٔ فاجعه‌آمیزی داشت و ما از آن چه درس عبرتی می‌گیریم؟‏ ۳)‏ مردان جِبعونی جنگاور بودند،‏ اما چرا یوشَع را فریب دادند و با اسرائیل صلح کردند؟‏ ۴)‏ وقتی پنج پادشاه اَموریان اسرائیل را تهدید کردند،‏ چگونه سخنان یَهُوَه به حقیقت پیوست؟‏ (‏یوش‍ ۱۰:‏۵-‏۱۴‏)‏ ۵)‏ وقتی شما در زندگی‌تان،‏ به پادشاهی خدا و اطاعت از فرامین او اولویت دادید،‏ یَهُوَه چگونه به نفع شما عمل کرد؟‏—‏مت‍ ۶:‏۳۳‏،‏ پاورقی.‏

با تفکر بر آنچه یَهُوَه در گذشته انجام داده است،‏ بر آنچه امروزه انجام می‌دهد و بر آنچه در آینده انجام خواهد داد،‏ ایمانمان به وعده‌های او همواره قوی‌تر می‌شود.‏—‏رو ۸:‏۳۱،‏ ۳۲‏.‏

آیا ایمانی همچون ایمان یوشَع دارید؟‏