به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برای مطالعهٔ کتاب مقدّس و تعمّق بر مطالب آن وقت بگذارید

جزوهٔ کار و آموزش ژوئن ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای نحوهٔ عرضهٔ مجلّهٔ بیدار شوید!‏ و شیوهٔ توضیح دادن تعالیم کتاب مقدّس در مورد نعمت زندگی.‏ با استفاده از این پیشنهادها خود را برای خدمت موعظه آماده کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

کلام نبوی یَهُوَه با تمام جزئیات تحقق می‌یابد

پیشگویی اِرْمیا در مورد فتح بابِل و نابودی آن دقیقاً تحقق یافت.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

تا چه حد به وعده‌های یَهُوَه ایمان دارید؟‏

یوشَع گفت که تک‌تک وعده‌های یَهُوَه به انجام رسیده است.‏ ما چگونه می‌توانیم ایمان خود را به وعده‌های یَهُوَه بیشتر کنیم؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

با صبر و طرز فکری درست با مشکلات مقابله کنید

اِرْمیا چگونه توانست با طرز فکری درست آزار و اذیتی شدید را متحمّل شود؟‏ ما چگونه می‌توانیم خود را برای سختی‌ها و مشکلات آینده آماده کنیم؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

اعلام پیام خدا مایهٔ خوشحالی حِزْقیال بود

در رؤیایی،‏ یَهُوَه به حِزْقیال طوماری داد و به او گفت که آن را بخورد.‏ این رؤیا به چه معنا بود؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

از موعظهٔ خبر خوش لذّت ببرید

موعظه خبر خوش پادشاهی خدا گاه می‌تواند برایمان سخت و دشوار باشد،‏ اما خدا می‌خواهد که با شادی او را خدمت کنیم.‏ چگونه می‌توان در این فعالیت شاد بود؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

آیا برای نجات نشانه‌گذاری خواهید شد؟‏

رؤیای حِزْقیال نخست زمانی به تحقق رسید که اورشلیم باستان نابود شد.‏ امروزه این رؤیا چگونه تحقق می‌یابد؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

معیارهای اخلاقی یَهُوَه را حفظ کنید

ما چگونه می‌توانیم با شجاعت معیارهای اخلاقی یَهُوَه را حفظ کنیم و چرا این امر اهمیت بسیار دارد؟‏