مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ به نظر شما،‏ آیا روزی این سخنان به تحقق می‌پیوندد؟‏

آیه:‏ مک‍ ۲۱:‏۳،‏ ۴

عرضه:‏ این مجلّه توضیح می‌دهد که این وعدهٔ خدا چگونه تحقق خواهد یافت و چه مفهومی برای ما خواهد داشت.‏

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ لطفاً به این سؤال توجه کنید.‏ [به سؤال اول و پاسخ‌های آن در صفحهٔ ۱۶ اشاره کنید.‏] در این مورد چه فکر می‌کنید؟‏

آیه:‏ مز ۸۳:‏۱۸

عرضه:‏ در این مقاله توضیح بیشتری از کتاب مقدّس دربارهٔ نام خدا آمده است.‏

تراکت‌ها

سؤال:‏ لطفاً به این سؤال توجه کنید.‏ [سؤال و جواب‌های آن در صفحهٔ اول تراکت خوانده شود.‏] نظر شما چیست؟‏

آیه:‏ ‏[در صفحهٔ ۲ تراکت آمده است]‏

عرضه:‏ در این برگه آمده است که این آیه برای شما به چه معناست.‏

نحوهٔ شما در عرضهٔ یکی از نشریات:‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید.‏