به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئن ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏استفاده از ویدیوها در تعلیم دادن

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏استفاده از ویدیوها در تعلیم دادن

چرا این امر اهمیت دارد:‏

ویدیوها اغلب برای بینندگان دلنشینند و توجهٔ آنان را به خود جلب می‌کنند.‏ همچنین بر آنان تأثیر بسزایی می‌گذارند.‏ یَهُوَه بهترین الگو را در تعلیم دادن از طریق آنچه قابل رؤیت است،‏ از خود به جا گذاشته است.‏—‏اع‍ ۱۰:‏۹-‏۱۶؛‏ مک‍ ۱:‏۱‏.‏

ویدیوهای آیا خدا نامی دارد؟‏ چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏ و مؤلف کتاب مقدّس کیست؟‏ مکمّل درس‌های ۲ و ۳ بروشور خبری خوش است.‏ ویدیوهای چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ دورهٔ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس چگونه برگزار می‌شود؟‏ و جلسات شاهدان یَهُوَه در سالن‌های جماعت چگونه برگزار می‌شود؟‏ مردم را ترغیب می‌کند تا کتاب مقدّس را از ما تعلیم گیرند یا در جلساتمان حضور یابند.‏ برخی از فیلم‌های ما نیز هنگام تدریس کتاب مقدّس مفیدند.‏—‏خ ۵/‏۱۳ ۳‏.‏

چگونه:‏

  • از قبل ویدیویی را دانلود کنید که می‌خواهید نشان دهید

  • یک یا دو سؤال را آماده کنید تا شاگرد جواب آن را با تماشای ویدیو بیان کند

  • ویدیو را با شاگرد تماشا کنید

  • نکات اصلی را با او گفتگو کنید

امتحان کنید:‏

  • توجهٔ مخاطب را به کد ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ که در پشت تراکت‌هاست،‏ جلب کنید

  • ویدیوی چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏ را به مخاطب نشان دهید و بروشور خبری خوش را با استفاده از درس ۳ عرضه کنید