مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

‏«خدا یاور من است»‏

‏«خدا یاور من است»‏

مزامیر ۵۲-‏۵۹ نشان می‌دهد که داوود در سخت‌های زندگی‌اش چه احساسی داشت.‏ او طی آن دوران‌های سخت به یَهُوَه توکّل کرد.‏ (‏مز ۵۴:‏۴؛‏ ۵۵:‏۲۲‏)‏ همچنین یَهُوَه را به دلیل کلامش ستود.‏ (‏مز ۵۶:‏۱۰‏)‏ آیا تلاش می‌کنیم که همچون داوود ایمان و توکّلی قوی داشته باشیم؟‏ هنگام رویارویی با مشکلات آیا به کلام خدا رجوع می‌کنیم؟‏ (‏ام‍ ۲:‏۶‏)‏ کدام آیات کتاب مقدّس در این موقعیت‌ها به شما کمک کرده است؟‏

  • هنگام دلسردی یا افسردگی

  • طی بیماری

  • وقتی از کسی رنجیده‌خاطر شدید

  • هنگام رویارویی با آزار و اذیت