مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۴-‏۱۰ ژانویه

۲تواریخ ۲۹-‏۳۲

۴-‏۱۰ ژانویه
 • سرود ۱۱۴ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏پرستش حقیقی مستلزم زحمات بسیار است‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ۲تو ۲۹:‏۱۰-‏۱۷‏—‏حِزِقیا با عزمی راسخ پرستش حقیقی را برقرار ساخت

  • ۲تو ۳۰:‏۵،‏ ۶،‏ ۱۰-‏۱۲‏—‏حِزِقیا راستدلان را به پرستش حقیقی دعوت کرد

  • ۲تو ۳۲:‏۲۵،‏ ۲۶‏—‏حِزِقیا غرور خود را با فروتنی اصلاح کرد (‏ب۰۵ ۱/‏۱۱ ۱۲ ¶۲۰‏)‏ *

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ۲تو ۲۹:‏۱۱‏—‏حِزِقیا در قرار دادن اولویت‌های زندگی چه نمونهٔ خوبی از خود به جا گذاشت؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۱۱ ۱۷ ¶۶-‏۷‏)‏

  • ۲تو ۳۲:‏۷،‏ ۸‏—‏برای رویارویی با مشکلات آتی،‏ بهترین کار چیست؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۱۱ ۲۰ ¶۱۷‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ۲تو ۳۱:‏۱-‏۱۰ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوی اول نحوهٔ عرضهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی پخش و سپس بررسی شود.‏ تأکید شود که مبشّر چگونه راه را برای بازدید هموار ساخت.‏ همین روش برای ویدیوی دوم نحوهٔ عرضهٔ مجلهٔ برج دیده‌بانی و برای بروشور خبری خوش انجام شود.‏ به مقالهٔ «‏نحوهٔ ادارهٔ مطالعه با بروشور خبری خوش‏» اشاره شود.‏ مبشّران ترغیب شوند تا بنویسند چگونه می‌خواهند نشریه‌ای را عرضه کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۲۷

 • ‏«‏افتخار ساختن مکان‌های پرستش حقیقی و نگهداری از آن‌ها‏»:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ از چند نفر که در بنای سالن‌های جماعت شرکت کرده‌اند،‏ خواسته شود تا شادی آن فعالیت را برای حضار تعریف کنند.‏ با برادری مختصراً مصاحبه شود که کار نظافت و نگهداری از سالن جماعت را تنظیم می‌کند.‏ از او پرسیده شود که در جماعت چه ترتیباتی برای این کار تعیین شده است.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۳ ¶۱۹-‏۲۳‏،‏ کادر ص ۲۳۹ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۴۲ و دعا یادآوری:‏ لطفاً یک بار موسیقی پخش شود و سپس جماعت سرود جدید را بخوانند.‏

^ بند 9 برای درک حروف اختصاری مانند ‏«ب» و ‏«نز» به «فهرست نشریات» در راهنمای Watchtower Library فارسی روی سی‌دی و نشانه‌هایی مانند «¶» به صفحهٔ ۳ راهنمای تحقیق رجوع شود.‏