برج دیده‌بانی

سؤال:‏ اگر قرار بود خدا به شما هدیه دهد،‏ دوست دارید چه هدیه‌ای از او بگیرید؟‏

آیه:‏ یع‍ ۱:‏۱۷

عرضه:‏ این شمارهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی توضیح می‌دهد که بهترین هدیهٔ ممکن از طرف خدا چیست.‏

حقیقت را تعلیم دهید

سؤال:‏ نام خدا چیست؟‏

آیه:‏ مز ۸۳:‏۱۸

حقیقت:‏ نام خدا یَهُوَه است.‏

خانوادهٔ خود را سعادتمند سازید

معرفی:‏ دوست داریم این کلیپ را که در مورد خانواده است به شما نشان دهیم [کلیپی را که برای معرفی بروشور خانوادهٔ خود را سعادتمند سازید در نظر گرفته شده است،‏ پخش کنید.‏]‏

عرضه:‏ اگر مایل باشید،‏ می‌توانم بروشوری را که در این کلیپ به آن اشاره شد،‏ به شما بدهم یا نحوهٔ دانلود آن را به شما نشان بدهم.‏

شما می‌خواهید به چه نحوی موعظه کنید؟‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید