به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏دیدار مجدّد

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏دیدار مجدّد

چرا این امر اهمیت دارد:‏ بسیاری از مردم که به پیام کتاب مقدّس علاقه نشان می‌دهند،‏ خواهان شناخت دقیق در مورد خدا هستند.‏ (‏اش‍ ۵۵:‏۶‏)‏ برای این که آنان در کسب این شناخت پیشرفت کنند،‏ لازم است مجدّداً به دیدار آنان برویم.‏ اما از آنجا که مردم با دشواری‌های گوناگون روبرویند،‏ ما باید روش خود را در پرورش علاقهٔ آنان تطبیق دهیم.‏ اگر برای دیدار مجدّد،‏ خود را به‌خوبی آماده کنیم و بکوشیم که در نهایت مطالعه را با مخاطبان شروع کنیم،‏ در خدمت موعظه پرثمرتر خواهیم شد.‏

چگونه‏:‏

  • بکوشید که هر چه زودتر،‏ مثلاً پس از چند روز،‏ به دیدار شخص علاقه‌مند بروید.‏—‏مت‍ ۱۳:‏۱۹

  • رفتارتان محترم و دوستانه باشد.‏ نگذارید نگرانی بر شما چیره شود.‏

  • سر صحبت را با سلامی گرم باز کنید.‏ اسم شخص علاقه‌مند را به کار ببرید.‏ دلیل آمدنتان را به او یادآور شوید،‏ برای مثال،‏ پاسخ دادن به پرسشی،‏ آوردن آخرین مجلّه،‏ نشان دادن وب‌سایت،‏ پخش فیلمی،‏ یا به نمایش گذاشتن نحوهٔ مطالعهٔ کتاب مقدّس.‏ البته اگر او بخواهد دربارهٔ موضوعی دیگر صحبت کند،‏ سخنان خود را طبق علاقهٔ او تطبیق دهید.‏—‏فی‍ ۲:‏۴

  • با خواندن آیه‌ای از کتاب مقدّس یا دادن نشریه‌ای،‏ بذر حقیقت را که در دل او کاشته شده است آبیاری کنید.‏ (‏۱قر ۳:‏۶‏)‏ بکوشید که با شخص علاقه‌مند رابطهٔ دوستانه ایجاد کنید.‏

  • راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏