به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۵-‏۲۱ مه

اِرْمیا ۳۹-‏۴۳

۱۵-‏۲۱ مه
 • سرود ۱۳۳ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه هر یک را بر حسب اعمالش پاداش یا سزا خواهد داد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۳۹:‏۴-‏۷‏—‏صِدِقیا نتیجهٔ تلخ نافرمانی از یَهُوَه را دید (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۱۲۲۸ ¶۴‏)‏

  • ار ۳۹:‏۱۵-‏۱۸‏—‏یَهُوَه از این که عِبِدمِلِک به او توکّل کرد،‏ قدردان بود (‏ب۱۲ ۱/‏۷ ۳۱ ¶۵‏)‏

  • ار ۴۰:‏۱-‏۶‏—‏یَهُوَه از اِرْمیا،‏ خادم وفادارش مراقبت کرد (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۴۸۲‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۴۲:‏۱-‏۳‏؛‏ ۴۳:‏۲‏،‏ ۴‏—‏ما از اشتباه یوحانان چه می‌آموزیم؟‏ (‏ب۰۳ ۱/‏۵ ۱۹ ¶۱۰‏)‏

  • ار ۴۳:‏۶،‏ ۷‏—‏چه نکتهٔ مهمی در پس این وقایع نهفته است؟‏ (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۴۶۳ ¶۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۴۰:‏۱۱–‏۴۱:‏۳

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۴۶:‏۱۰‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏ راه را برای دیدار مجدّد هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مک‍ ۱۲:‏۷-‏۹،‏ ۱۲‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏ راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ص ۱۵۳ ¶۱۹-‏۲۰‏—‏مخاطب را به جلسه دعوت کنید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی