به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

شاهدان یَهُوَه در سوئیس مشغول نگهداری از سالن جماعت

جزوهٔ کار و آموزش مه ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای عرضهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی و برای آموزش دادن یکی از تعالیم کتاب مقدّس در مورد آیندهٔ بشر.‏ با در نظر داشتن این پیشنهادها به نحوی که می‌خواهید موعظه می‌کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

نشانه‌ای حاکی از بازگشت اسرائیلیان به سرزمین موعود

وقتی یَهُوَه خدا اِرْمیای نبی را برای خرید زمین راهنمایی کرد،‏ چه وعده‌ای داد؟‏ یَهُوَه چگونه عمق نیکویی خود را نشان داد؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

عِبِدمِلِک—‏نمونه در دلیری و مهربانی

او با شجاعت و قاطعیت نزد صِدِقیای پادشاه رفت و لطف و مهربانی خود را به نبی خدا اِرْمیا نشان داد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

نگهداری از اماکن پرستشمان

از آنجا که نام مقدّس خدا بر اماکن پرستش ماست،‏ نظافت و نگهداری از آن پراهمیت است.‏ هر یک از ما چگونه می‌تواند در نگهداری از سالن جماعت همکاری کند؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه هر یک را بر حسب اعمالش پاداش یا سزا خواهد داد

نابودی اورشلیم بر زندگی اِرْمیای نبی و صِدِقیای پادشاه تأثیر گذاشت،‏ اما داستان زندگی آنان کاملاً از یکدیگر متفاوت بود.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

یَهُوَه محبت‌هایت را فراموش نمی‌کند

یَهُوَه نسبت به خادمان سالمندش که نمی‌توانند همچون گذشته به او خدمت کنند چه دیدی دارد؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

چیزهای بزرگ برای خود نطلبید

باروک یَهُوَه را می‌پرستید و دستیار وفادار اِرْمیا بود،‏ اما در مقطعی از زندگی دیدگاهی نادرست به مسائل پیدا کرد.‏ باروک چه باید می‌کرد تا از نابودی اورشلیم جان سالم بدر برد؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه فروتنان را برکت می‌دهد و متکبّران را مجازات می‌کند

بابلیان متکبّر قوم خدا را مورد ظلم و ستم قرار می‌دادند.‏ اسرائیلیان توبه‌کار از اسارت آزاد شدند،‏ اما چه بر سر بابِل آمد؟‏