به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۶

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ به نظر شما،‏ آیا روزی این سخنان به تحقق می‌پیوندد؟‏

آیه:‏ مک‍ ۲۱:‏۳،‏ ۴

عرضه:‏ این مجلّه توضیح می‌دهد که این وعدهٔ خدا چگونه تحقق خواهد یافت و چه مفهومی برای ما خواهد داشت.‏

برج دیده‌بانی ‏(‏صفحهٔ آخر‏)‏

سؤال:‏ لطفاً به این سؤال توجه کنید.‏ [به سؤال اول و پاسخ‌های آن در صفحهٔ ۱۶ اشاره کنید.‏] در این مورد،‏ چه فکر می‌کنید؟‏

آیه:‏ مز ۸۳:‏۱۸

عرضه:‏ در این مقاله توضیح بیشتری از کتاب مقدّس دربارهٔ نام خدا آمده است.‏

تعالیم کتاب مقدّس

سؤال:‏ برخی از مردم فکر می‌کنند که خدا دنیا را کنترل می‌کند.‏ ولی آیا تعلیم کتاب مقدّس را در این باره می‌دانستید؟‏

آیه:‏ ۱یو ۵:‏۱۹

عرضه:‏ این کتاب،‏ تعالیم واقعی کتاب مقدّس را دربارهٔ این موضوع و بسیاری از موضوعات دیگر نشان می‌دهد.‏

نحوهٔ شما در عرضهٔ یکی از نشریات:‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید