• سرود ۲۳ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏از یَهُوَه شجاعت بخواهید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۲۷:‏۱-‏۳‏—‏تأمّل بر این که یَهُوَه نور ماست،‏ به ما شجاعت می‌بخشد (‏ب۱۲ ۱۵/‏۷ ۲۲-‏۲۳ ¶۳-‏۶‏)‏

  • مز ۲۷:‏۴‏—‏ارزش قائل شدن برای پرستش حقیقی،‏ موجب تقویت ما می‌شود (‏ب۱۲ ۱۵/‏۷ ۲۴ ¶۷‏)‏

  • مز ۲۷:‏۱۰‏—‏یَهُوَه آماده است از خادمانش حمایت کند،‏ حتی اگر دیگران رهایشان کرده باشند (‏ب۱۲ ۱۵/‏۷ ۲۴ ¶۹-‏۱۰‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۲۶:‏۶‏—‏ما چگونه می‌توانیم همچون داوود به طور مجازی مذبح یَهُوَه را طواف کنیم؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۵ ¶۱۳‏)‏

  • مز ۳۲:‏۸‏—‏دریافت حکمت یا بینش از یَهُوَه چگونه به ما فایده می‌رساند؟‏ (‏ب۰۹ ۱/‏۱۰ ۵ ¶۳‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۳۲:‏۱–‏۳۳:‏۸

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ حق‏—‏آیه‌ای از روی دستگاه الکترونیکی خوانده شود.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ با پخش ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد از اَپ JW Library نشان دهید که چگونه می‌توان مطالعهٔ کتاب مقدّس را به کسی پیشنهاد کرد که مرتباً به او مجلّه می‌دهید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌ی درس ۹‏—‏مختصراً به شاگردتان نشان دهید که چگونه می‌تواند خود را با استفاده از اَپ JW Library برای جلسات آماده کند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۳۰

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ به عنوان گزینه می‌توان کتاب سالنامه را با مشارکت حضار بررسی کرده،‏ از آنان پرسید:‏ چه درس‌هایی می‌توانیم از این گزارشات بیاموزیم.‏ (‏۱۶yb‏-‏۱۱۲ E-‏۱۱۳؛‏ ۱۳۵-‏۱۳۶)‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ نز فصل ۳۰ ¶۱۹-‏۲۳‏،‏ کادر ص ۳۰۹

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۶ و دعا