آیه

پیشگویی

تحقق

مزمور ۲۲:‏۱

خدا ظاهراً او را ترک می‌کند

مَتّی ۲۷:‏۴۶؛‏ مَرقُس ۱۵:‏۳۴

مزمور ۲۲:‏۷،‏ ۸

روی تیر شکنجه تمسخر می‌شود

مَتّی ۲۷:‏۳۹-‏۴۳

مزمور ۲۲:‏۱۶

به تیر شکنجه میخکوب می‌شود

مَتّی ۲۷:‏۳۱؛‏ مَرقُس ۱۵:‏۲۵؛‏ یوحنا ۲۰:‏۲۵

مزمور ۲۲:‏۱۸

برای تقسیم لباسش قرعه انداخته می‌شود

مَتّی ۲۷:‏۳۵

مزمور ۲۲:‏۲۲

در شناساندن نام یَهُوَه پیشقدم می‌شود

یوحنا ۱۷:‏۶