به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مارس ۲۰۱۷

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

به خانوادهٔ خود کمک کنید تا یَهُوَه را به یاد داشته باشند

به خانوادهٔ خود کمک کنید تا یَهُوَه را به یاد داشته باشند

یهودیان یَهُوَه خدای خود را از یاد بردند.‏ از این رو،‏ این مأموریت به اِرْمیای نبی سپرده شد که در مورد نابودی‌شان به آنان هشدار دهد.‏ (‏ار ۱۳:‏۲۵‏)‏ از آنجا که خانواده‌های اسرائیلی از لحاظ روحانی به خواب غفلت فرو رفته بودند،‏ قوم اسرائیل از یَهُوَه دور شد و به این روز اسفبار افتاد.‏ پس می‌توان استنباط کرد که ظاهراً سرپرستان خانواده به راهنمایی یَهُوَه در تَثنیه ۶:‏۵-‏۷ عمل نمی‌کردند.‏

امروزه خانواده‌هایی که از لحاظ روحانی قوی و استوارند،‏ به جماعت‌ها ثبات می‌بخشند.‏ سرپرستان خانواده می‌توانند با داشتن برنامه‌ای مرتب و منظم برای پرستش خانوادگی،‏ به خانوادهٔ خود کمک کنند تا یَهُوَه را به یاد داشته باشند.‏ (‏مز ۲۲:‏۲۷‏)‏ پس از تماشای فیلم این سخنان بر دل تو باشد—‏مصاحبه با خانواده‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏

  • برخی خانواده‌ها چگونه بر دشواری‌های پرستش خانوادگی چیره شده‌اند؟‏

  • انتخاب موضوعات پرمفهوم و داشتن برنامه‌ای منظم و مرتب برای پرستش خانوادگی چه برکاتی به همراه دارد؟‏

  • من در خصوص پرستش خانوادگی با چه دشواری‌هایی روبرویم و چگونه می‌توانم بر آن‌ها چیره شوم؟‏