انسان نه توانایی حکمرانی بر همنوعان خود را دارد و نه حق آن را

۱۰:‏۲۱-‏۲۳

  • چون شبانان اسرائیل نظر یَهُوَه را جویا نشدند،‏ قوم پراکنده شد

  • آنان که به راهنمایی‌های یَهُوَه گردن نهادند،‏ از صلح،‏ سعادت و رفاه برخوردار شدند