به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | ایّوب ۱۱-‏۱۵

ایّوب به رستاخیز کاملاً اطمینان داشت

ایّوب به رستاخیز کاملاً اطمینان داشت

ایّوب ایمان داشت که خدا قادر است او را رستاخیز دهد

۱۴:‏۷-‏۹،‏ ۱۳-‏۱۵

  • ایّوب برای ابراز ایمانش از این که خدا می‌تواند او را رستاخیز دهد،‏ درختی را مَثَل آورد؛‏ شاید درخت زیتون

  • درخت زیتونی که ریشه‌هایش گسترش یافته است،‏ حتی اگر تنهٔ آن نیز از بین رفته باشد،‏ می‌تواند جوانه بزند.‏ تا زمانی که ریشه زنده بماند،‏ درخت قابلیت جوانه زدن دارد

  • وقتی باران زمینی بسیار خشک را سیراب می‌کند،‏ کندهٔ خشک درخت زیتون می‌تواند دوباره جانی تازه بگیرد و ریشه‌هایش دوباره جوانه زده،‏ «چون نهالی نو،‏ شاخ‌ها» بدهد