به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مارس ۲۰۱۶

۲۸ مارس-‏۳ آوریل

ایّوب ۱۱-‏۱۵

۲۸ مارس-‏۳ آوریل
 • سرود ۱۱۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏ایّوب به رستاخیز کاملاً اطمینان داشت‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ای‍ ۱۴:‏۱،‏ ۲‏—‏ایّوب زندگی کنونی انسان‌ها را خلاصه کرد (‏ب۱۵ ۱/‏۳ ۳؛‏ ب۱۰‏-‏۱ E/‏۵ ۵ ¶۲؛‏ ب۰۸ ۱/‏۴ ۳ ¶۳‏)‏

  • ای‍ ۱۴:‏۱۳-‏۱۵الف‏—‏ایّوب می‌دانست که یَهُوَه او را فراموش نخواهد کرد (‏ب۱۵‏-‏۱ E/‏۸ ۵؛‏ ب۱۴ ۱/‏۱ ۷ ¶۴‏؛‏ ب۱۱ ۱/‏۷ ۱۸ ¶۲-‏۴‏)‏

  • ای‍ ۱۴:‏۱۵ب‏—‏یَهُوَه برای پرستندگان وفادارش ارزش فراوان قائل است (‏ب۱۵‏-‏۱ E/‏۸ ۷ ¶۳؛‏ ب۱۴ ۱۵/‏۶ ۱۴ ¶۱۲؛‏ ب۱۱ ۱/‏۷ ۱۸ ¶۳-‏۶‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ای‍ ۱۲:‏۱۲‏—‏چرا مسیحیان مسن قادرند به مسیحیان جوان کمک کنند؟‏ (‏۹۹g‏-‏۲۲ E/‏۷ ۱۱،‏ کادر)‏

  • ای‍ ۱۵:‏۲۷‏—‏اِلیفاز گفت که چهرهٔ ایّوب «به چربی» پوشانده شده است.‏ منظور او چه بود؟‏ (‏it‏-‏۱-‏۴¶ ۸۰۲ E)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ای‍ ۱۴:‏۱-‏۲۲ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ خ‌خ درس ۱۳ ¶۱‏—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏ (‏۲ دقیقه یا کمتر)‏

 • دیدار مجدّد:‏ خ‌خ درس ۱۳ ¶۲‏—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ خ‌خ درس ۱۳ ¶۳-‏۴ (‏۶ دقیقه یا کمتر)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۳۴

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏

 • ‏«‏رستاخیز از طریق فدیه امکان‌پذیر شده است‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ در خاتمه یک ویدیو پخش شود که در کنگرهٔ ناحیه‌ای ۲۰۱۴ تحت عنوان «همواره نخست در پی پادشاهی خدا باشید» به نمایش گذاشته شد.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۷ ¶۱۹-‏۲۲‏،‏ کادر ص ۲۷۹ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۳۳ و دعا