به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۱-‏۲۷ مارس

ایّوب ۶-‏۱۰

۲۱-‏۲۷ مارس
 • سرود ۶۸ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏ایّوب باایمان،‏ اندوهش را به زبان آورد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ای‍ ۶:‏۱-‏۳،‏ ۹،‏ ۱۰،‏ ۲۶؛‏ ۷:‏۱۱،‏ ۱۶‏—‏سخنان آدمی افسرده،‏ شاید بازتابی واقعی از اندیشه‌های دل او نباشد (‏ب۱۳ ۱۵/‏۸ ۱۹ ¶۷؛‏ ب۱۳ ۱۵/‏۵ ۲۱ ¶۱۳‏)‏

  • ای‍ ۹:‏۲۰-‏۲۲‏—‏ایّوب اشتباهاً به این نتیجه رسید که حفظ ایمانش برای خدا مهم نیست (‏ب۱۵‏-‏۱ E/‏۷ ۱۲ ¶۲)‏

  • ای‍ ۱۰:‏۱۲‏—‏ایّوب حتی زمانی که شدیداً تحت آزمایش قرار گرفته بود،‏ باز هم یَهُوَه را شکر گفت (‏ب۰۹ ۱۵/‏۴ ۷ ¶۱۸؛‏ ب۰۹ ۱۵/‏۴ ۱۰ ¶۱۳‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ای‍ ۶:‏۱۴‏—‏ایّوب چگونه اهمیت محبت پایدار را نمایان ساخت؟‏ (‏ب۱۰ ۱۵/‏۱۱ ۳۲ ¶۲۰‏)‏

  • ای‍ ۷:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۱۰:‏۲۱‏—‏آیا این آیات نشانگر این موضوع است که ایّوب به رستاخیز اعتقاد نداشت؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۴ ۲۹ ¶۱۱‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ای‍ ۹:‏۱-‏۲۱ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ب‌ع۱۶.‏۲ ۱۶‏—‏به تهیهٔ نشریات از طریق اعانات اشاره شود.‏ (‏۲ دقیقه یا کمتر)‏

 • دیدار مجدّد:‏ ب‌ع۱۶.‏۲ ۱۶‏—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ خ‌خ درس ۲ ¶۶-‏۸ (‏۶ دقیقه یا کمتر)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۱۴

 • در تسلّی دادن به دیگران بصیرت به خرج دهید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیویی که پیران جماعت در مدرسهٔ خدمت ملکوت اخیر تماشا کردند،‏ پخش شود.‏ سپس از حضار پرسیده شود که چرا آن دو برادر در ویدیو،‏ هنگام تسلّی به کسی که اندوهش را دربارهٔ مرگ عزیزش ابراز کرد،‏ نمونه بودند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۷ ¶۱۰-‏۱۷ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۲۷ و دعا