نِحِمیا غیورانه از پرستش حقیقی دفاع کرد

۱۳:‏۴-‏۹،‏ ۱۵-‏۲۱،‏ ۲۳-‏۲۷

  • اِلیاشیب،‏ کاهن اعظم گذاشت که طوبیا،‏ شخصی بی‌ایمان و مخالف،‏ او را تحت تأثیر قرار دهد

  • اِلیاشیب انباری در یکی از اتاق‌های غذاخوری‌های معبد برای طوبیا مهیا ساخت

  • نِحِمیا تمام اسباب خانهٔ طوبیا را از انبار بیرون ریخت،‏ آنجا را تطهیر کرد و اطمینان حاصل کرد تا از انبار به‌درستی استفاده شود

  • نِحِمیا به پاکسازی اورشلیم ادامه داد