به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | نِحِمیا ۱-‏۴

نِحِمیا پرستش حقیقی را دوست داشت

نِحِمیا پرستش حقیقی را دوست داشت
تغییر نما
متن
تصویر

۴۵۵ ق.‏م.‏

 1. نیسان (‏حدود فروردین)‏

  ۲:‏۴-‏۶ نِحِمیا اجازه گرفت تا اورشلیم را بازسازی کند؛‏ شهری که در روزگارش مرکز پرستش حقیقی بود

 2. ایار

 3. سیوان

 4. تَموز (‏حدود تیر)‏

  ۲:‏۱۱-‏۱۵ حدوداً در این زمان،‏ نِحِمیا وضعیت حصار اورشلیم را بررسی کرد

 5. آب (‏حدود مرداد)‏

  ۳:‏۱؛‏ ۴:‏۷-‏۹ بازسازی حصار اورشلیم با وجود مخالفت شروع شد

 6. ایلول (‏حدود شهریور)‏

  ۶:‏۱۵ ۵۲ روز بعد،‏ حصار اورشلیم تکمیل شد

 7. تیشری