به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۷

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

چرا برای پرستش پاک ارزش قائلید؟‏

چرا برای پرستش پاک ارزش قائلید؟‏

یهودیان تبعیدی به سبب رؤیایی که حِزْقیال در مورد معبد دید دلگرم شدند،‏ زیرا امید پیدا کردند که پرستش پاک دوباره برقرار خواهد شد.‏ طی این روزهای آخر،‏ پرستش پاک «بالاتر از تمامی کوهها» استوار شده است،‏ و ما در زمرهٔ تمام قوم‌هایی هستیم که به سوی آن روان شده‌اند.‏ (‏اش‍ ۲:‏۲‏)‏ آیا شما مرتباً بر این امر تأمّل می‌کنید که شناخت یَهُوَه و خدمت به او،‏ چه افتخار والایی است؟‏

برکات حاصل از پرستش پاک:‏

  • خوراک فراوان روحانی که پاسخگوی سؤالات مهم زندگی است،‏ معیارهایی که در زندگی کاربرد دارند و امیدی روشن و مطمئن.‏—‏اش‍ ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸؛‏ ۶۵:‏۱۳؛‏ رو ۱۵:‏۴

  • خانوادهٔ روحانی پرمحبت در سراسر جهان.‏—‏مز ۱۳۳:‏۱؛‏ یو ۱۳:‏۳۵

  • افتخار همکاری با خدا در فعالیتی رضایت‌بخش.‏—‏اع‍ ۲۰:‏۳۵؛‏ ۱قر ۳:‏۹

  • آرامشی از جانب خدا که تاب تحمّل سختی‌ها را به ما می‌دهد.‏—‏فی‍ ۴:‏۶،‏ ۷

  • وجدانی پاک.‏—‏۲تی‍ ۱:‏۳

  • دوستیِ صمیمی با یَهُوَه.‏—‏مز ۲۵:‏۱۴

من به چه طرقی می‌توانم برای پرستش پاک ارزش قائل شوم؟‏