به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

دعوت عموم به جلسات در مجمع‌الجزایر کوک

جزوهٔ کار و آموزش سپتامبر ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای نحوهٔ عرضهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی و شیوهٔ توضیح دادن تعالیم کتاب مقدّس در مورد موضوعات علمی.‏ با استفاده از این پیشنهادها خود را برای خدمت موعظه آماده کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

پرستش پاک دوباره برقرار شد!‏

رؤیایی که حِزْقیال در مورد معبد دید به یهودیان تبعیدی در بابل اطمینان داد که پرستش پاک دوباره برقرار می‌شود.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

چرا برای پرستش پاک ارزش قائلید؟‏

پرستش پاک برقرار شده است.‏ آیا شما مرتباً بر این امر تأمّل می‌کنید که شناخت یَهُوَه و خدمت به او،‏ چه افتخار والایی است؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

برکات اسرائیلیانی که به سرزمین خود بازگشتند

رؤیایی که حِزْقیال در مورد معبد دید،‏ نویدبخش ساماندهی،‏ همکاری و امنیت بود.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

وفاداری به یَهُوَه پاداش به همراه دارد

گزارش کتاب مقدّس در مورد سه جوان عبرانی به ما کمک می‌کند که با عزمی راسخ به یَهُوَه وفادار مانیم.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

هنگام وسوسه،‏ به یَهُوَه وفادار مانید

عیسی مسیح هنگام وسوسه،‏ به خدا وفادار ماند.‏ آیا انسان‌های ناکامل نیز می‌توانند هنگام وسوسه،‏ به خدا وفادار بمانند؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

در صورت اخراج شدن عضوی از خانواده،‏ به یَهُوَه وفادار مانید

اگر عضوی از خانوادهٔ ما از جماعت اخراج شود،‏ وفاداری ما به یَهُوَه خدا در بوتهٔ آزمایش قرار می‌گیرد.‏ چه چیز برای وفادار ماندن به ما کمک می‌کند؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

آیا پیوسته به یَهُوَه خدمت می‌کنید؟‏

دانیال پیوسته به خدا خدمت می‌کرد.‏ او نگذاشت که چیزی مانع این برنامهٔ روحانی‌اش شود.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

به دیگران آموزش دهید تا پیوسته به یَهُوَه خدمت کنند

به مبشّران جدید از ابتدای خدمتشان آموزش دهید که به طور مرتب و با غیرت موعظه کنند.‏