به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  سپتامبر ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

هنگام ادارهٔ مطالعه،‏ از چه کارهایی باید پرهیز کرد؟‏

هنگام ادارهٔ مطالعه،‏ از چه کارهایی باید پرهیز کرد؟‏
تغییر نما
متن
تصویر

صحبت بیش از حد:‏ فکر نکنید که شما باید همه چیز را توضیح دهید.‏ عیسی با مطرح کردن سؤالات مردم را به فکر وامی‌داشت تا خود به نتیجهٔ درست برسند.‏ (‏مت‍ ۱۷:‏۲۴-‏۲۷‏)‏ استفاده از سؤال باعث می‌شود که مطالعه حالتی خسته‌کننده پیدا نکند و به شما کمک می‌کند تا به درک و اعتقادات شاگردتان پی ببرید.‏ (‏be‏-‏E ۲۵۳ ¶۳-‏۴)‏ وقتی سؤالی مطرح می‌کنید،‏ منتظر جواب باشید.‏ اگر جواب شاگرد صحیح نبود،‏ به جای تصحیح جواب،‏ با مطرح کردن سؤالات بیشتر به او کمک کنید تا خود به نتیجهٔ درست برسد.‏ (‏be‏-‏E ۲۳۸ ¶۱-‏۲)‏ با سرعتی صحبت کنید که شاگرد بتواند اطلاعات جدید را درک کند.‏—‏be‏-‏E ۲۳۰ ¶۴.‏

پیچیده کردن موضوع:‏ شاید این تمایل در شما وجود داشته باشد که تمام اطلاعاتی را که در مورد آن موضوع دارید در اختیار شاگردتان قرار دهید؛‏ از این کار بپرهیزید.‏ (‏یو ۱۶:‏۱۲‏)‏ بر روی نکتهٔ اصلی بند تمرکز کنید.‏ (‏be‏-‏E ۲۲۶ ¶۴-‏۵)‏ جزئیات هرچند که جالب باشد،‏ می‌تواند نکات اصلی را کم‌رنگ کند.‏ (‏be‏-‏E ۲۳۵ ¶۳)‏ وقتی شاگردتان به نکتهٔ اصلی پی برد،‏ بند بعدی را بررسی کنید.‏

اکتفا کردن به انتقال اطلاعات:‏ هدف ما راه یافتن به دل شخص است،‏ نه فقط انتقال اطلاعات به او.‏ (‏لو ۲۴:‏۳۲‏)‏ با تمرکز بر آیات کلیدی درس،‏ از قدرت کلام خدا بهره گیرید.‏ (‏۲قر ۱۰:‏۴؛‏ عب‍ ۴:‏۱۲‏؛‏ be‏-‏E ۱۴۴ ¶۱-‏۳)‏ از مثال‌های ساده استفاده کنید.‏ (‏be‏-‏E ۲۴۵ ¶۲-‏۴)‏ هنگام تعلیم دادن،‏ نقاط ضعف و اعتقادات شاگردتان را در نظر گیرید.‏ می‌توانید از او چنین سؤال کنید:‏ «احساست در مورد آموخته‌هایت چیست؟‏» «این مطلب دربارهٔ یَهُوَه به ما چه می‌آموزد؟‏» «از به‌کارگیری آن چه فایده‌ای می‌بری؟‏»—‏be‏-‏E ۲۳۸ ¶۳-‏۵؛‏ ۲۵۹ ¶۱.‏