۱۱:‏۶-‏۹

این پیشگویی چگونه در مورد اسرائیلیان به تحقق رسید؟‏

  • اسرائیلیان در راه بازگشت از اسارت بابِل یا در سرزمین خود نیازی نداشتند که از حیوانات وحشی یا انسان‌های درنده‌خو ترسی به دل راه دهند.‏—‏عز ۸:‏۲۱،‏ ۲۲

این پیشگویی چگونه به روزگار ما مربوط می‌شود؟‏

  • شناخت یَهُوَه سبب دگرگونی در شخصیت انسان‌ها شده است.‏ آنان که خشن و تندخو بودند،‏ افرادی صلحجو شده‌اند.‏ شناخت یَهُوَه،‏ بهشتی روحانی در سطح دنیا به وجود آورده است

این پیشگویی چگونه در آینده به وقوع خواهد پیوست؟‏

  • کل زمین به بهشت،‏ مکانی امن و آرام،‏ تبدیل می‌شود که طبق خواست اولیهٔ خداست.‏ در آن زمان،‏ هیچ انسان یا حیوانی خطری ایجاد نخواهد کرد

پولُس به خاطر شناختش از خدا توانست شخصیت خود را تغییر دهد

  • او پیش از این،‏ یک فَریسی بود که سولُس خوانده می‌شد و رفتاری درنده‌خو داشت.‏—‏۱تی‍ ۱:‏۱۳

  • شناخت دقیق،‏ شخصیت او را دگرگون کرد.‏—‏کو ۳:‏۸-‏۱۰