تغییر نما
متن
تصویر

قرن‌ها پیش از تولّد عیسی،‏ اِشَعْیا پیشگویی کرده بود که مسیح در سرزمینی فراسوی اردن یعنی در «جَلیلِ ملتها» موعظه خواهد کرد.‏ عیسی این پیشگویی را زمانی به تحقق رساند که در جلیل سفر کرده،‏ خبر خوش را موعظه می‌کرد و تعلیم می‌داد.‏—‏اش‍ ۹:‏۱،‏ ۲‏.‏