• سرود ۱۱۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏پیشگویی‌ها در مسیح تحقق یافت‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • اش‍ ۹:‏۱،‏ ۲‏—‏خدمت موعظهٔ عیسی در استان جلیل پیشگویی شده بود (‏ب۱۱ ۱۵/‏۸ ۱۰ ¶۱۳؛‏ اش‏-‏۱ ۱۲۴-‏۱۲۶ ¶۱۳-‏۱۷‏)‏

  • اش‍ ۹:‏۶‏—‏عیسی نقش‌های بسیاری خواهد داشت (‏ب۱۴ ۱۵/‏۲ ۱۲ ¶۱۸؛‏ ب۰۷ ۱/‏۶ ۶‏)‏

  • اش‍ ۹:‏۷‏—‏حکمرانی او عدالت و صلح واقعی را به ارمغان خواهد آورد (‏اش‏-‏۱ ۱۳۲ ¶۲۸-‏۲۹‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • اش‍ ۷:‏۳،‏ ۴‏—‏چرا یَهُوَه،‏ پادشاهی به شریری آحاز را نجات داد؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱۲ ۲۹ ¶۴‏)‏

  • اش‍ ۸:‏۱-‏۴‏—‏این پیشگویی چگونه به تحقق رسید؟‏ (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۱۲۱۹؛‏ اش‏-‏۱ ۱۱۱-‏۱۱۲ ¶۲۳-‏۲۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۷:‏۱-‏۱۷

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی