به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | یوئیل ۱-‏۳

‏«پسران و دختران شما نبوّت خواهند کرد»‏

‏«پسران و دختران شما نبوّت خواهند کرد»‏

۲:‏۲۸،‏ ۲۹

مسح‌شدگان در کار نبوّت سهیم هستند،‏ زیرا «در مورد اعمال عظیم خدا سخن می‌گویند» و «خبر خوشِ پادشاهی» را اعلام می‌کنند.‏ (‏اع‍ ۲:‏۱۱،‏ ۱۷-‏۲۱؛‏ مت‍ ۲۴:‏۱۴‏)‏ گروه عظیم نیز با شرکت در این کار،‏ از آنان حمایت می‌کنند.‏

۲:‏۳۲

‏«خواندن نام یَهُوَه» شامل چیست؟‏

  • دانستن این نام

  • احترام گذاشتن به این نام

  • اعتماد و توکّل به کسی که این نام را داراست

از خود بپرسید:‏ «چگونه می‌توانم از مسح‌شدگان در کار نبوّت حمایت کنم؟‏»‏